Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Quan Trọng Nhất - Asa

Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
11 14 16 15 18 17 18 14 13 14
11 14 16 15 18 17 18 18 17 15
17 20 19 22 19 20 17 18 17
15 16 14 , 14 16 15 15 14 16 13 14

16 15 14 , 15 17 18 16 13 14
15 15 16 14 , 15 17 18 17 18 17
17 20 19 22 19 20 17 , 18 17
15 16 14 , 14 16 15 15 16 16 13 1411 14 16 15 18 17 18 14 13 14
11 14 16 15 18 17 18 18 17 15
17 20 19 22 19 20 17 18 17
15 16 14 , 14 16 15 16 15 18 16 14

11 14 16 15 18 17 18 , 18 19 17
20 19 22 19 17 18 17
11 14 16 15 , 17 18
16 15 16 16 13 11 , 11 13 14
18 17 17 17 22 24....

15 16 14 15 15 18 15 16
18 15 16 15 18 18 17 15
15 16 14 14 16 15
14 13 13 14 16
15 16 14 16 15 16 , 13 16
Tabs: Diatonic
 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -6 6 -6
 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -8 8 7
 8 -9 9 -10 9 -9 8 -8 8
 7 -7 -6 -6 -7 7 7 -6 -7 6 -6

 -7 7 -6 7 8 -8 -7 6 -6
 7 7 -7 -6 7 8 -8 8 -8 8
 8 -9 9 -10 9 -9 8 -8 8
 7 -7 -6 -6 -7 7 7 -7 -7 6 -6

 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -6 6 -6
 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -8 8 7
 8 -9 9 -10 9 -9 8 -8 8
 7 -7 -6 -6 -7 7 -7 7 -8 -7 -6

 5 -6 -7 7 -8 8 -8 -8 9 8
 -9 9 -10 9 8 -8 8
 5 -6 -7 7 8 -8
 -7 7 -7 -7 6 5 5 6 -6
 -8 8 8 8 -10 10'

 7 -7 -6 7 7 -8 7 -7
 -8 7 -7 7 -8 -8 8 7
 7 -7 -6 -6 -7 7
 -6 6 6 -6 -7
 7 -7 -6 -7 7 -7 6 -7

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi La Si Đố Rế Mí Rế La Sol La
 Mi La Si Đố Rế Mí Rế Rế Mí Đố
 Mí Fá Sól Lá Sól Fá Mí Rế Mí
 Đố Si La La Si Đố Đố La Si Sol La

 Si Đố La Đố Mí Rế Si Sol La
 Đố Đố Si La Đố Mí Rế Mí Rế Mí
 Mí Fá Sól Lá Sól Fá Mí Rế Mí
 Đố Si La La Si Đố Đố Si Si Sol La

 Mi La Si Đố Rế Mí Rế La Sol La
 Mi La Si Đố Rế Mí Rế Rế Mí Đố
 Mí Fá Sól Lá Sól Fá Mí Rế Mí
 Đố Si La La Si Đố Si Đố Rế Si La

 Mi La Si Đố Rế Mí Rế Rế Sól Mí
 Fá Sól Lá Sól Mí Rế Mí
 Mi La Si Đố Mí Rế
 Si Đố Si Si Sol Mi Mi Sol La
 Rế Mí Mí Mí Lá Sí

 Đố Si La Đố Đố Rế Đố Si
 Rế Đố Si Đố Rế Rế Mí Đố
 Đố Si La La Si Đố
 La Sol Sol La Si
 Đố Si La Si Đố Si Sol Si

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)