Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngây Ngô - Hoàng Yến

Tabs: Tremolo 
 12 11 12 9 9 7 7 6 9 13
 11 12 , 11 12 11 12 9 10
 10 11 12 14 , 13 13 12 11 12 9 9
 12 11 12 9 9 , 8 7 6 12 13 , 11 11


 10 11 12 12 , 10 12 13 14 13 12 9 12
 13 14 12 12 9 12 13
 9 10 12 14 , 13 13 12 14
 12 12 13 14 14 13 13 12 10 12 14
 15 16 14 , 14 13 12 , 9 9 10

 10 12 10 14 13 13
 9 9 10 12 14 13 13 12 14
 12 13 14 16 16 15 12 13
 14 16 16 12 11 12
 14 16 15 12 11 15
 11 10 11 10 11 14 16 10 11 15 18 15 15 15

Tabs: Diatonic 
-5 5 -5 4 4,3 3 -3b 4 6
5 -5 , 5 -5 5 -5 4 -4
-4 5 -5 -6 , 6 6 -5 5 -5 4 4
-5 5 -5 4 4 , -3 3 -3b -5 6 ,5 5

-4 5 -5 -5 , -4 -5 6 -6 6 -5 4 -5
6 -6 -5 -5 4 -5 6
4 -4 -5 -6 , 6 6 -5 -6
-5 -5 6-6 -6 6 6 -5 -4 -5 -6
7 -7 -6 , -6 6 -5 , 4 4 -4

-4 -5 -4 -6 6 6
4 4 -4 -5 -6 6 6 -5 -6
-5 6 -6 -7 ,-7 7 -5 6
-6 -7-7 , -5 5 -5
-6 -7 7 ,-5 5 7
5 -4 5 -4 5 -6 , -7 -4 5 7 -8 7, 7 7 
Soạn tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn thấy hay ! :D

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Fa Mi Fa Đô Đô Sòl Sòl Là Đô Sol
 Mi Fa Mi Fa Mi Fa Đô Rê
 Rê Mi Fa La Sol Sol Fa Mi Fa Đô Đô
 Fa Mi Fa Đô Đô Sì Sòl Là Fa Sol Mi Mi

 Rê Mi Fa Fa Rê Fa Sol La Sol Fa Đô Fa
 Sol La Fa Fa Đô Fa Sol
 Đô Rê Fa La Sol Sol Fa La
 Fa Fa Sol La La Sol Sol Fa Rê Fa La
 Đố Si La La Sol Fa Đô Đô Rê

 Rê Fa Rê La Sol Sol
 Đô Đô Rê Fa La Sol Sol Fa La
 Fa Sol La Si Si Đố Fa Sol
 La Si Si Fa Mi Fa
 La Si Đố Fa Mi Đố
 Mi Rê Mi Rê Mi La Si Rê Mi Đố Rế Đố Đố Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)