Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Name of Life - Spirited Away OST (千と千尋の神隠し いのちの名前)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica 
Anime: Spirited Away
Song: The name of life  

Tabs: Tremolo 
 17 18 19 17 18
 18 15 19 18 15
 17 18 19 17 18
 18 15 19 18 15
 17 17 17 17 18 17 22 17 18 18
 18 18 18 18 15 18 19 18 15 16 14
 14 16 15 15 15
 14 16 15 15 15 16
 14 16 15 15 15 19 15 18
 17 17 17 17 18 17 22 17 18 18
 18 18 18 18 15 18 19 18 15 16 14
 14 16 15 15 15
 14 16 15 15 15 16
 14 16 15 15 15 19 15 18 17
 17 20 19 19 19 19 19 20 17 18 17
 15 18 17 14 15
 14 16 15 15 18 15 16 11 13 14 14 13 12 13
 17 20 19 19 19 19 19 20 17 18 17
 15 18 17 14 15
 14 16 15 15 18 15 16 11 13 14 14 13 12 11 13
 13 13 12 12 11 11 10 10 9 10 11
 18 15 18 17 14 15

Tabs: Diatonic 
8 -8 9 8 -8
-8 7 9 -8 7
8 -8 9 8 -8
-8 7 9 -8 7
8 8 8 8 -8 8 -10 8 -8 -8
-8 -8 -8 -8 7 -8 9 -8 7 -7 -6
-6 -7 7 7 7
-6 -7 7 7 7 -7
-6 -7 7 7 7 9 7 -8
8 8 8 8 -8 8 -10 8 -8 -8
-8 -8 -8 -8 7 -8 9 -8 7 -7 -6
-6 -7 7 7 7
-6 -7 7 7 7 -7
-6 -7 7 7 7 9 7 -8 8

8 -9 9 9 9 9 9 -9 8 -8 8
7 -8 8 -6 7
-6 -7 7 7 -8 7 -7 , 5 6 -6 -6 6 -5 6
8 -9 9 9 9 9 9 -9 8 -8 8
7 -8 8 -6 7
-6 -7 7 7 -8 7 -7 , 5 6 -6 -6 6 -5 5 6
6 6 -5 -5 5 5 -4 -4 4 -4 5
-8 7 -8 8 -6 7
                                                                                            Hãy share nếu các bạn thấy hay ! :D
Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Mí Rế Sól Mí Rế
 Rế Đố Sól Rế Đố
 Mí Rế Sól Mí Rế
 Rế Đố Sól Rế Đố
 Mí Mí Mí Mí Rế Mí Lá Mí Rế Rế
 Rế Rế Rế Rế Đố Rế Sól Rế Đố Si La
 La Si Đố Đố Đố
 La Si Đố Đố Đố Si La Si Đố Đố Đố Sól Đố Rế
 Mí Mí Mí Mí Rế Mí Lá Mí Rế Rế
 Rế Rế Rế Rế Đố Rế Sól Rế Đố Si La
 La Si Đố Đố Đố
 La Si Đố Đố Đố Si
 La Si Đố Đố Đố Sól Đố Rế Mí
 Mí Fá Sól Sól Sól Sól Sól Fá Mí Rế Mí
 Đố Rế Mí La Đố
 La Si Đố Đố Rế Đố Si Mi Sol La La Sol Fa Sol
 Mí Fá Sól Sól Sól Sól Sól Fá Mí Rế Mí
 Đố Rế Mí La Đố
 La Si Đố Đố Rế Đố Si Mi Sol La La Sol Fa Mi Sol
 Sol Sol Fa Fa Mi Mi Rê Rê Đô Rê Mi
 Rế Đố Rế Mí La Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)