Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Một Chút Quên Anh Thôi - Tiên Cookie

Sáng tác và trình bày : Tiên Cookie
Cảm âm: xjtrum41
Tabs: Tremolo
14 14 16 15 16 14 13 11
14 14 16 15 16 16, 13 17 18 18
13 20 17 18 18 , 14 14 16 15 , 18 17 15 16

14 14 16 15 16 14 13 11
14 14 16 15 16 16, 13 17 18 18
17 20 19 17 18 15 , 14 14 16 15 18 17 15 16

Điệp khúc :
11 15 16 14 14 , 11 15 16 14 13 , 11 13 13 16 16
11 15 16 14 14 , 16 15 17 18 15 16 15 16 14
11 13 13 14 16 13
16 15 16 14 13 11 13 14 14

Tabs: Diatonic 
 -6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 -6 -7 7 -7 -7 6 8 -8 -8
 6 -9 8 -8 -8 -6 -6 -7 7 -8 8 7 -7
 -6 -6 -7 7 -7 -6 6 5
 -6 -6 -7 7 -7 -7 6 8 -8 -8
 8 -9 9 8 -8 7 -6 -6 -7 7 -8 8 7 -7

 5 7 -7 -6 -6 5 7 -7 -6 6 5 6 6 -7 -7
 5 7 -7 -6 -6 -7 7 8 -8 7 -7 7 -7 -6
 5 6 6 -6 -7 6
 -7 7 -7 -6 6 5 6 -6 -6

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  La La Si Đố Si La Sol Mi
 La La Si Đố Si Si Sol Mí Rế Rế
 Sol Fá Mí Rế Rế La La Si Đố Rế Mí Đố Si
 La La Si Đố Si La Sol Mi
 La La Si Đố Si Si Sol Mí Rế Rế
 Mí Fá Sól Mí Rế Đố La La Si Đố Rế Mí Đố Si

 Mi Đố Si La La Mi Đố Si La Sol Mi Sol Sol Si Si
 Mi Đố Si La La Si Đố Mí Rế Đố Si Đố Si La
 Mi Sol Sol La Si Sol
 Si Đố Si La Sol Mi Sol La La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)