Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lonely Star (Ngôi Sao Lẻ Loi) - LK ft JustaTee vs P.A


Tabs: Tremolo 
 Intro :
6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11
10 9 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11

9 8 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11
10 9 6 6 11 10 9 8 9 8 9 13 11

Rap
Go :
14 15 18 15 18 14 13
12 13 14 13 13 12 12 12 13 10

14 15 14 20 17 18 17 18 15 15 15 18 14
14 14 18 18 17 18 15 18

18 17 17 17 17 15 15 15 20 17 18 15 14
13 13 13 12 12 12 13 12 11 , 11 11 11 12 11 10

Justatee :
14 14 13 12 12 12 10 13 12 11 11 11 11 11 12 12 11 10
10 10 10 14 14 13 12 12 13 15
15 15 13 13 14 14 13 14 14 13 12 13 12
12 13 14 13 12 13 10
18 15 14 13 13 13 12 13 15 14 14 14 13 14 13 12 13 12
12 15 12 11 , 11 11 11 11 12 11 10 9 10 11 12 13 14

15 15 15 18 14 13 12 12 13 14 13 12 13 , 12 13 14 15 14 13 12
12 12 12 15 14 13 15 14
14 14 15 16 , 16 14 13 13 13 13 12 13 15 14 14 14 13 14 13 12 13 12
12 15 12 11 11 11 11 12 11 10


Tabs: Diatonic 
Intro :
 -3b -3b 5 -4 4 -3 4 -3 4 6 5
 -4 4 -3b -3b 5 -4 4 -3 4 -3 4 6 5

 4 -3 -3b -3b 5 -4 4 -3 4 -3 4 6 5
 -4 4 -3b -3b 5 -4 4 -3 4 -3 4 6 5

Rap
Go :
 -6 7 -8 7 -8 -6 6
 -5 6 -6 6 6 -5 -5 -5 6 -4

 -6 7 -6 -9 8 -8 8 -8 7 7 7 -8 -6
 -6 -6 -8 -8 8 -8 7 -8

 -8 8 8 8 8 7 7 7 -9 8 -8 7 -6
 6 6 6 -5 -5 -5 6 -5 5 , 5 5 5 -5 5 -4

Justatee :
 -6 -6 6 -5 -5 -5 -4 6 -5 5 5 5 5 5 -5 -5 5 -4
 -4 -4 -4 -6 -6 6 -5 -5 6 7
 7 7 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 -5 6 -5
 -5 6 -6 6 -5 6 -4
 -8 7 -6 6 6 6 -5 6 7 -6 -6 -6 6 -6 6 -5 6 -5
 -5 6 -5 5 5 5 5 5 5 5 -5 5 -4 -6 -6 6 -5 -5 -5 -4 6 -5 5 5 5 5 5 -5 -5 5 -4
 -4 -4 -4 -6 -6 6 -5 -5 6 7
 7 7 6 6 -6 -6 6 -6 -6 6 -5 6 -5
 -5 6 -6 6 -5 6 -4
 -8 7 -6 6 , 6 6 -5 6 7 -6 -6 -6 6 -6 6 -5 6 -5

 -5 7 -5 5 5 5 5 5 -5 5 , -4 4 -4 5 -5 6 -6
 7 7 7 -8 -6 6 -5 -5 6 -6 6 -5 6 -5 6 -6 7 -6 6 -5
 -5 -5 -5 7 -6 6 7 -6
 -6 -6 7 -7 , -7 -6 6 6 6 6 -5 6 7 -6 -6 -6 6 -6 6 -5 6 -5
 -5 7 -5 5 5 5 5 -5 5 -4
Soạn Tabs: nhóm Theharmonica
Hãy share nếu bạn cảm thấy thích ! :D
Video Music:
Sheet Music
Note:
 Intro:
 Là Là Mi Rê Đô Sì Đô Sì Đô Sol Mi
 Rê Đô Là Là Mi Rê Đô Sì Đô Sì Đô Sol Mi

 Đô Sì Là Là Mi Rê Đô Sì Đô Sì Đô Sol Mi
 Rê Đô Là Là Mi Rê Đô Sì Đô Sì Đô Sol Mi

Rap:
Go:
 La Đố Rế Đố Rế La Sol
 Fa Sol La Sol Sol Fa Fa Fa Sol Rê
 La Đố La Fá Mí Rế Mí Rế Đố Đố Đố Rế La
 La La Rế Rế Mí Rế Đố Rế
 Rế Mí Mí Mí Mí Đố Đố Đố Fá Mí Rế Đố La
 Sol Sol Sol Fa Fa Fa Sol Fa Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê

JustaTee
 La La Sol Fa Fa Fa Rê Sol Fa Mi Mi Mi Mi Mi Fa Fa Mi Rê
 Rê Rê Rê La La Sol Fa Fa Sol Đố
 Đố Đố Sol Sol La La Sol La La Sol Fa Sol Fa
 Fa Sol La Sol Fa Sol Rê
 Rế Đố La Sol Sol Sol Fa Sol Đố La La La Sol La Sol Fa Sol Fa
 Fa Đố Fa Mi Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô Rê Mi Fa Sol La
 Đố Đố Đố Rế La Sol Fa Fa Sol La Sol Fa Sol Fa Sol La Đố La Sol Fa
 Fa Fa Fa Đố La Sol Đố La
 La La Đố Si Si La Sol Sol Sol Sol Fa Sol Đố La La La Sol La Sol Fa Sol Fa
 Fa Đố Fa Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)