Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - The Men


Tabs: Tremolo
13 13 13 12 11 10 11.
14 14 14 13 12 11 13,
13 13 13 12 11 10 11,
14 14 14 13 12 11 13 13 13,11 13 14 14 14 15 16 14 13 11 9,
11 12 11 12 14 13 12 11
11 13 14 14 14 15 16 14 13 11 15,
11 12 11 12 14 13 11 13 14 14 15 16

14 16 15 15 15 18 18 18 15 15 16 15 13
11 12 13 14 14 13 15 15 17 17 18 15 18
9 16 15 15 15 18 18 18 15 15 16 15 13
11 12 15 15 13 18 18 17 17 18 15 18 15 16 15 14

Tabs: Diatonic
 6 6 6 -5 5 -4 5
 -6 -6 -6 6 -5 5 6
 6 6 6 -5 5 -4 5
 -6 -6 -6 6 -5 5 6 6 6

 5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 5 4
 5 -5 5 -5 -6 6 -5 5
 5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 5 7
 5 -5 5 -5 -6 6 5 6 -6 -6 7 -7

 -6 -7 7 7 7 -8 -8 -8 7 7 -7 7 6
 5 -5 6 -6 -6 6 7 7 8 8 -8 7 -8
 4 -7 7 7 7 -8 -8 -8 7 7 -7 7 6
 5 -5 7 7 6 -8 -8 8 8 -8 7 -8 7 -7 7 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Sol Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 La La La Sol Fa Mi Sol
 Sol Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 La La La Sol Fa Mi Sol Sol Sol

 Mi Sol La La La Đố Si La Sol Mi Đô
 Mi Fa Mi Fa La Sol Fa Mi
 Mi Sol La La La Đố Si La Sol Mi Đố
 Mi Fa Mi Fa La Sol Mi Sol La La Đố Si

 La Si Đố Đố Đố Rế Rế Rế Đố Đố Si Đố Sol
 Mi Fa Sol La La Sol Đố Đố Mí Mí Rế Đố Rế
 Đô Si Đố Đố Đố Rế Rế Rế Đố Đố Si Đố Sol
 Mi Fa Đố Đố Sol Rế Rế Mí Mí Rế Đố Rế Đố Si Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)