Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - The Good The Bad And The Ugly - The Ukulele Orchestra of Great Britain

Tabs: Tremolo 
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7b 7 2
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7b 7 9
 8b 10 8b 10 10b
 7b 5 2 3
 8b 10 8b 10 8b 8b
 7 2

Hoặc tabs:  
14 18 14 18 14 12 13 9
 14 18 14 18 14 12 13 15
 14 18 14 18 12 11 10 9
 14 18 14 18 14 13 10
Tabs: Diatonic 
 -3b -4 -3b -4 -3b -3bl
-2b -2 -1
-3b -4 -3b -4 -3b -3bl
-2b -2 4
-3b -4 -3b -4 -4b
-2b (rung) 2 -1 1
-3b -4 -3b -4 -3b -3bl
-2 -1
Hoặc :
-6 -8 -6 -8 -6 -5 6 4
-6 -8 -6 -8 -6 -5 6 7
-6 -8 -6 -8 -5 5 -4 4
-6 -8 -6 -8 -6 6 -4

Harmonica Video:

Video Music:

How to play The Good, The Bad & The Ugly on the harmonica with tabs:
 
Sheet Music
Note: 
 La Rế La Rế La Fa Sol Đô
 La Rế La Rế La Fa Sol Đố
 La Rế La Rế Fa Mi Rê Đô
 La Rế La Rế La Sol Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)