Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Einsamer Hirte (The Lonely Shepherd) - Gheorghe Zamfir


Tabs: Tremolo
 14 13 14 14 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 15 16 15 13 14
 14 13 12 12 18 15 16 16 13 12 11 11
 15 16 14 14 14 13 12 12
 20 17 18 18 15 13 13 14 13 14 14 13 14


 16 14 16 15 16 15
 18 15 15 16 16 14 14 13 13 12 12
 18 15 18 20 18 20
 19 20 20 17 17 18 18 15 15
 14 13 12 12 18 15 16 16
 16 16 14 14 13 13 12 12 11 15

 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18 15 16 15
 18 15 16 14 13 14
 10 10 11 11 12 12 14 18 15 18
 17 20 19 20 20 18 15 16 15
 18 18 15 16 14 13 14
 14 15 13 13 14

 10 11 12 14 14 16 15 14 16 18 15 14 15 14
 18 15 18 15 14 13 12 13 12 11 10 10

Other tabs:
 14 14 16 16 15 15 17 22 19 22
 19 20 19 18 17
 14 14 16 16 15 15 17 22 19 22
 19 20 20 18 17
 17 18 15 16 22 19 20 20
 18 15 16 16 19 20 17 17
 17 18 15 15 21 21# 22 22
 19 22 19 18 17 18 17 17 18 17

Tabs: Diatonic 
-6 6 -6     -6 6 -6
-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8
7 -7 7     6 -6
-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8
7 -7 7     6 -6
-6 6 -5 -5    -8 7 -7 -7    6 -5 5 5
7 -7 -6 -6    -6 6 -5 -5
-9 8 -8    -8 7 6    6 -6 6 -6   -6 6 -6

-7 -6 -7    7 -7 7
-8 7 7 -7 -7 -6 -6 6 6 -5 -5
-8 7 -8    -9 -8 -9
9 -9 -9 8 8 -8 -8 7 7
-6 6 -5 -5    -8 7 -7 -7
-7 -7 -6 -6 6 6 -5 -5 5 7

-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8    7 -7 7
-8 7 -7 -6 6 -6
-4 -4 5 5 -5 -5 -6 -8 7 -8
8 -9 9 -9 -9 -8 7 -7 7
-8 -8 7 -7 -6 6 -6
-6 7 6 6 -6

-4 5 -5 -6    -6 -7 7   -6 -7 -8 7 -6 7 -6
-8 7 -8 7 -6    6 -5 6 -5 5-4 -4

Other tabs:
-6 -6 -7 -7 7 7 8 -10 9 -10
9 -9 9/-8 8
-6 -6 -7 -7 7 7 8 -10 9 -10
9 -9 -9/-8 8
8 -8 7 -7/-10 9 -9 -9
-8/7 -7 -7/9 -9 8 8
8 -8 7 7/ 10 10' -10 -10
9 -10 9 -8/8 -8 8/ 8 -8 8

Video Harmonica:


Video Music:


Sheet Music

Note:
 La Sol La La Sol La
 Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
 Đố Si Đố Sol La
 Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
 Đố Si Đố Sol La
 La Sol Fa Fa Rế Đố Si Si Sol Fa Mi Mi
 Đố Si La La La Sol Fa Fa
 Fá Mí Rế Rế Đố Sol Sol La Sol La La Sol La

 Si La Si Đố Si Đố
 Rế Đố Đố Si Si La La Sol Sol Fa Fa
 Rế Đố Rế Fá Rế Fá
 Sól Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố
 La Sol Fa Fa Rế Đố Si Si
 Si Si La La Sol Sol Fa Fa Mi Đố

 Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế Đố Si Đố
 Rế Đố Si La Sol La
 Rê Rê Mi Mi Fa Fa La Rế Đố Rế
 Mí Fá Sól Fá Fá Rế Đố Si Đố
 Rế Rế Đố Si La Sol La
 La Đố Sol Sol La

 Rê Mi Fa La La Si Đố La Si Rế Đố La Đố La
 Rế Đố Rế Đố La Sol Fa Sol Fa Mi Rê Rê

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)