Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đôi Mắt - Wanbi Tuấn Anh


Tabs: Tremolo 
9 10 11 11 11 11 14 14 / 10 10 10 10 13 13
9 9 6 9 10 11 12 10 9 8
9 10 11 11 11 11 14 14 / 10 10 10 10 13 13
9 9 6 9 10 11 12 10 9 8/ 13 14

15 16 11 10 11 14 16 15 16 15 18
16 15 12 11 12 12 / 17 20/ 14 18 /14 15
11 14 14 14/ 11 11 14 14/ 11 16 16 16 16
11 14 14 14 14/ 11 11 11 12 13 14
16 15 14 14 14 15/ 14 14 18 15 16
16 15 14 14 14 15/14 17 20 17 18

15 18 17 17 17 17 22 22/ 18 18 18 18 19 19
15 15 14 15 18 17 20 18 15 16
15 18 17 17 17 17 22 22/ 18 18 18 18 19 19
15 15 14 15 18 17 20 18 15 16/ 19 22

Tabs: Diatonic 
 4 -4 5 5 5 5 -6 -6 -4 -4 -4 -4 6 6
 4 4 -3" 4 -4 5 -5 -4 4 -3
 4 -4 5 5 5 5 -6 -6 -4 -4 -4 -4 6 6
 4 4 -3" 4 -4 5 -5 -4 4 -3 6 -6

 7 -7 5 -4 5 -6 -7 7 -7 7 -8
 -7 7 -5 5 -5 8 -9 -6 -8 -6 7
 5 -6 -6 -6 5 5 -6 -6 5 -7 -7 -7 -7
 5 -6 -6 -6 -6 5 5 5 -5 6 -6
 -7 7 -6 -6 -6 7 -6 -6 -8 7 -7
 -7 7 -6 -6 -6 7 -6 8 -9 8 -8

 7 -8 8 8 8 8 -10 -10 -8 -8 -8 -8 9 9
 7 7 -6 7 -8 8 -9 -8 7 -7
 7 -8 8 8 8 8 -10 -10 -8 -8 -8 -8 9 9
 7 7 -6 7 -8 8 -9 -8 7 -7 9 -10
Share Tabs: Hoàng Minh Thọ
Video Harmonica:

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Đô Rê Mi Mi Mi Mi La La Rê Rê Rê Rê Sol Sol
 Đô Đô Là Đô Rê Mi Fa Rê Đô Sì
 Đô Rê Mi Mi Mi Mi La La Rê Rê Rê Rê Sol Sol
 Đô Đô Là Đô Rê Mi Fa Rê Đô Sì Sol La

 Đố Si Mi Rê Mi La Si Đố Si Đố Rế
 Si Đố Fa Mi Fa Fa Mí Fá La Rế La Đố
 Mi La La La Mi Mi La La Mi Si Si Si Si
 Mi La La La La Mi Mi Mi Fa Sol La
 Si Đố La La La Đố La La Rế Đố Si
 Si Đố La La La Đố La Mí Fá Mí Rế

 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Lá Lá Rế Rế Rế Rế Sól Sól
 Đố Đố La Đố Rế Mí Fá Rế Đố Si
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Lá Lá Rế Rế Rế Rế Sól Sól
 Đố Đố La Đố Rế Mí Fá Rế Đố Si Sól Lá

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)