Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Điều Hạnh Phúc Nhất - The Men

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 , 15 16 15 16 14
13 13 14 16 , 16 16 14 16 14 13
11 15 15 16 15 16 14 , 13 (11) 10

13 14 16 15 , 15 15 16 15 16 14
11 11 13 11 13 14 14 14 18 18 16 (13)
13 14 16 15 , 14 13 11 10
10 15 16 10 14 14 13

15 18 17 19 15 17 18 15 18 15
15 18 17 19 17 18 15 18 15
15 18 17 19 , 19 20 17 20
20 20 17 18 17 , 17 17 17 18 15 18

15 18 17 19 15 17 18 15 18 15
15 18 17 19 17 18 17 18 18
15 15 18 17 19 , 19 20 17 20
20 20 17 18 17 , 17 17 17 18 15 18
17 18 13 18 15
Tabs: Diatonic
 7 7 -7 7 -7 -6
 6 6 -6 -7 -7 -7 -6 -7 -6 6
 5 7 7 -7 7 -7 -6 6 5 -4

 6 -6 -7 7 7 7 -7 7 -7 -6
 5 5 6 5 6 -6 -6 -6 -8 -8 -7 6
 6 -6 -7 7 -6 6 5 -4
 -4 7 -7 -4 -6 -6 6

 7 -8 8 9 7 8 -8 7 -8 7
 7 -8 8 9 8 -8 7 -8 7
 7 -8 8 9 9 -9 8 -9
 -9 -9 8 -8 8 8 8 8 -8 7 -8

 7 -8 8 9 7 8 -8 7 -8 7
 7 -8 8 9 8 -8 8 -8 -8
 7 7 -8 8 9 9 -9 8 -9
 -9 -9 8 -8 8 8 8 8 -8 7 -8
 8 -8 6 -8 7

Video Music:


Sheet Music
Note:
 Đố Đố Si Đố Si La
 Sol Sol La Si Si Si La Si La Sol
 Mi Đố Đố Si Đố Si La Sol Mi Rê

 Sol La Si Đố Đố Đố Si Đố Si La
 Mi Mi Sol Mi Sol La La La Rế Rế Si Sol
 Sol La Si Đố La Sol Mi Rê
 Rê Đố Si Rê La La Sol

 Đố Rế Mí Sól Đố Mí Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Mí Sól Mí Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Mí Sól Sól Fá Mí Fá
 Fá Fá Mí Rế Mí Mí Mí Mí Rế Đố Rế

 Đố Rế Mí Sól Đố Mí Rế Đố Rế Đố
 Đố Rế Mí Sól Mí Rế Mí Rế Rế
 Đố Đố Rế Mí Sól Sól Fá Mí Fá
 Fá Fá Mí Rế Mí Mí Mí Mí Rế Đố Rế
 Mí Rế Sol Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)