Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Crazier - Taylor Swift

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
 11 11 11 11 12 11 11 10 10 15
I've never gone with the wind
 10 11 10 8 9 7 8 14
Just let it flow
 11 12 13 14 13 12 13 12 11
Let it take me where it wants to go
 11 11 11 12 11 11 10 10 15
Till you open the door
 10 11 10 8 9 7 8 14
There's so much more
 7 11 12 13 14 13 11
I'd never seen it before
 8 11 12 12 11 13
I  was trying to fly
 12 11 11 9 8 8 11
But I couldn't find wings
 12 12 11 13
You came along
 12 11 14 13 12 11
And you changed everything
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
You lift my feet off the ground
 15 14 13 13 12 11
Spin me around
 11 12 13 13 12 11 13 12 11
You make me crazier, crazier
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
Feels like I'm falling and I
 15 16 18 15 14 13 13 12 11
I'm     lost in your eyes
 11 12 13 13 12 11
You make me crazier,
 13 12 11 13 12 11
Crazier, crazier
 11 11 11 11 12 9 9 10 10 15
Watched from a distance as you
 10 11 10 8 9 7 8 14
Made life your own
 11 12 13 14 13 12 13 12 11
Every sky was your own kind of blue
 11 11 11 12 11 11 10 10 15
And I wanted to know
 10 11 10 8 9 7 10 14
How that would feel
 11 12 13 14 13 12 11
And you made it so real
 12 12 11 13 12
You showed me something
 11 11 8 8 8
That I couldn't see
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
You lift my feet off the ground
 15 14 13 13 12 11
Spin me around
 11 12 13 13 12 11 13 12 11
You make me crazier, crazier
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
Feels like I'm falling and I
 15 16 18 15 14 13 13 12 11
I'm     lost in your eyes
 11 12 13 13 12 11
You make me crazier,
 13 12 11 13 12 11 12 8 11
Crazier, crazier, ah ah ah
 12 12 11 13 12 9 11 9 8 12 8
Baby, you showed me what living is for
 12 12 12 13 12 11 15
 I don't want to hide any more
 13 12 11 12 11 9 7
Oh   oh oh
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
You lift my feet off the ground
 15 14 13 13 12 11
Spin me around
 11 12 13 13 12 11 13 12 11
You make me crazier, crazier
 15 15 15 15 14 13 15 16 18
Feels like I'm falling and I
 15 15 14 13 12 11
I'm lost in your  eyes
 11 12 13 13 12 11
You make me crazier,
 13 12 11 13 12 11
Crazier, crazier
 8 7 9 13 12 11 9 7 13 12 11 13 11 9 7
Oh      crazier,    crazier
Tabs: Diatonic 
 5    5 5   5    -5   5  5 -4 -4 7
 -4   5  -4 -3 4 -2 -3 -6
 5  -5  6   -6   6   -5   6   -5 5
 5    5  5 -5  5  5 -4 -4 7
 -4     5   -4  -3 4 -2 -3 -6
-2  5 -5   6   -6  6  5
-3   5  -5 -5  5   -5  5  5  4     -3  -3 5
-5   -5  5  6
-5   5    -6    6  -5  5
 7   7   7   7   -6   6   7 -7 -8
 7   -6 6  6 -5 5
 5   -5  6  6 -5 5   6 -5 5
7      7    7   7  -6   6  7 -7 -8
7 -7 -8  7   -6  6   6 -5 5
 5   -5  6  6 -5 5
6 -5 5   6 -5 5
  5      5   5  5  -5   4  4 -4 -4 7
-4    5   -4   -3 4 -2 -3 -6
5  -5  6  -6   6   -5   6   -5  5
5   5  5 -5  5  5 -4 -4 7
-4    5   -4   -3 4 -2 -4 -6
 5  -5   6   -6  6 -5 5
-5    -5   5   6   -5
 5   5  -3 -3   -3
7   7   7   7   -6   6   7 -7 -8
 7   -6 6  6 -5 5
 5   -5  6  6 -5 5   6 -5 5
7      7    7   7  -6   6  7 -7 -8
7 -7 -8  7   -6  6   6 -5 5
 5   -5  6  6 -5 5
6 -5 5   6 -5 5   -5 -3 5
-5 -5  5    6    -5  4   5 4 -3 -5 -3
-5  -5    -5  6  -5    5   7   
6 -5 5  -5 5 4 -2
7   7   7   7   -6   6   7 -7 -8
 7   -6 6  6 -5 5
 5   -5  6  6 -5 5   6 -5 5
7      7    7   7  -6   6  7 -7 -8
 7   7   -6  6 -5   5
 5   -5  6  6 -5 5
6 -5 5   6 -5 5
-3 -2 4 6 -5 5 4 -2 6 -5 5 6 5 4 -2

Video Music: 
Sheet Music
Note: 
 Mi Mi Mi Mi Fa Mi Mi Rê Rê Đố
 Rê Mi Rê Sì Đô Sòl Sì La
 Mi Fa Sol La Sol Fa Sol Fa Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Mi Rê Rê Đố
 Rê Mi Rê Sì Đô Sòl Sì La
 Sòl Mi Fa Sol La Sol Mi
 Sì Mi Fa Fa Mi Fa Mi Mi Đô Sì Sì Mi
 Fa Fa Mi Sol
 Fa Mi La Sol Fa Mi
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố La Sol Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi Sol Fa Mi
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố Si Rế Đố La Sol Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi
 Sol Fa Mi Sol Fa Mi
 Mi Mi Mi Mi Fa Đô Đô Rê Rê Đố
 Rê Mi Rê Sì Đô Sòl Sì La
 Mi Fa Sol La Sol Fa Sol Fa Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Mi Rê Rê Đố
 Rê Mi Rê Sì Đô Sòl Rê La
 Mi Fa Sol La Sol Fa Mi
 Fa Fa Mi Sol Fa
 Mi Mi Sì Sì Sì
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố La Sol Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi Sol Fa Mi
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố Si Rế Đố La Sol Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi
 Sol Fa Mi Sol Fa Mi Fa Sì Mi
 Fa Fa Mi Sol Fa Đô Mi Đô Sì Fa Sì
 Fa Fa Fa Sol Fa Mi Đố
 Sol Fa Mi Fa Mi Đô Sòl
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố La Sol Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi Sol Fa Mi
 Đố Đố Đố Đố La Sol Đố Si Rế
 Đố Đố La Sol Fa Mi
 Mi Fa Sol Sol Fa Mi
 Sol Fa Mi Sol Fa Mi
 Sì Sòl Đô Sol Fa Mi Đô Sòl Sol Fa Mi Sol Mi Đô Sòl

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)