Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cornelia Castle (Final Fantasy)

Tabs: Tremolo
 17 17 20 17 18 15 18 13
 15 15 18 15 16 14 15 11
 14 16 15 18 17 20 19 20 17 18 15 15
 14 16 15 17
 18 17 17 20 17 18 15 18 13
 15 15 18 15 16 14 16 11
 14 16 15 18 17 20 19 20 17 18 16 15
 14 16 15 17 18 15

Tabs: Diatonic
8/8 -9 8 -8 7 -8 6
7/7 -8 7 -7 -6 7 5
-6 -7 7 -8 8 -9 9 -9 8 -8 7 7
-6 -7 7 8
-8 8 8 -9 8 -8 7 -8 6
7 7 -8 7 -7 -6 -7 5
-6 -7 7 -8 8 -9 9 -9 8 -8 -7 7
-6 -7 7 8 -8 7

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mí Mí Fá Mí Rế Đố Rế Sol
 Đố Đố Rế Đố Si La Đố Mi
 La Si Đố Rế Mí Fá Sól Fá Mí Rế Đố Đố
 La Si Đố Mí
 Rế Mí Mí Fá Mí Rế Đố Rế Sol
 Đố Đố Rế Đố Si La Si Mi
 La Si Đố Rế Mí Fá Sól Fá Mí Rế Si Đố
 La Si Đố Mí Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)