Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Celtic Song - Fairy Tail (Slow version Main Theme)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica


Tabs: Tremolo 
 Intro :
10 14 ... 14 13 12 13 ... 13 12 11 10... 11
10 14 ... 15 15 14 12 13... 13 12 11 10 ... 11

10 14 ... 14 13 12 13 ... 13 12 11 10 ... 11
10 14 ... 15 15 14 12 13 ... 13 12 11 10 ... 9

Go :
10 11 10 9 6 7 6 9 10 9
10 11 10 9 6 7 6 9 11 9

10 11 10 9 6 7 6 9 10 9
12 11 10 11 10 9 6 9 10 9 12 11

10 11 12 11 10 9 14 - 14 13 12 13 14 13 - 13 12 11 10 11
10 11 12 11 10 9 15 - 14 13 12 13 14 13 - 12 11 10 - 11 12 11 - 10 9
10 11 12 11 10 9 14 - 14 13 12 13 14 13 - 13 12 11 10 11
10 11 12 11 10 9 15 - 14 13 12 13 14 13 - 12 11 10 - 11 12 11 - 10 9
10................

Tabs: Diatonic
 Intro :
 -4 -6 ... -6 6 -5 6 ... 6 -5 5 -4 ... 5
 -4 -6 ... 7 7 -6 -5 6 ... 6 -5 5 -4 ... 5

 -4 -6 ... -6 6 -5 6 ... 6 -5 5 -4 ... 5
 -4 -6 ... 7 7 -6 -5 6 ... 6 -5 5 -4 ... 4

Go :
 -4 5 -4 4 -3b -2 -3b 4 -4 4
 -4 5 -4 4 -3b -2 -3b 4 5 4

 -4 5 -4 4 -3b -2 -3b 4 -4 4
 -5 5 -4 5 -4 4 -3b 4 -4 4 -5 5

 -4 5 -5 5 -4 4 -6 , -6 6 -5 6 -6 6 , 6 -5 5 -4 5
 -4 5 -5 5 -4 4 7 , -6 6 -5 6 -6 6 , -5 5 -4 5 -5 5 -4 4
 -4 5 -5 5 -4 4 -6 , -6 6 -5 6 -6 6 , 6 -5 5 -4 5
 -4 5 -5 5 -4 4 7 , -6 6 -5 6 -6 6 , -5 5 -4 5 -5 5 -4 4
 -4.......

Video Music:
Sheet Music
Note: 
  Rê La La Sol Fa Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 Rê La Đố Đố La Fa Sol Sol Fa Mi Rê Mi

 Rê La La Sol Fa Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 Rê La Đố Đố La Fa Sol Sol Fa Mi Rê Đô

 Rê Mi Rê Đô Là Sòl Là Đô Rê Đô
 Rê Mi Rê Đô Là Sòl Là Đô Mi Đô

 Rê Mi Rê Đô Là Sòl Là Đô Rê Đô
 Fa Mi Rê Mi Rê Đô Là Đô Rê Đô Fa Mi

 Rê Mi Fa Mi Rê Đô La La Sol Fa Sol La Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đố La Sol Fa Sol La Sol Fa Mi Rê Mi Fa Mi Rê Đô
 Rê Mi Fa Mi Rê Đô La La Sol Fa Sol La Sol Sol Fa Mi Rê Mi
 Rê Mi Fa Mi Rê Đô Đố La Sol Fa Sol La Sol Fa Mi Rê Mi Fa Mi Rê Đô

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)