Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cantarella

Tabs: Tremolo
 14 11 14 15 16 15 13 15 17 18 14 16 15
 17 18 17 14 13 11
 14 11 14 15 16 16 15 13 15 17 18 14 16 15
 17 18 17 14 13 14
 17 18 17 14 13 16 15 16 14
 17 18 17 14 14 16 14 19 17
 14 15 16 16 14 18 15
 15 17 18 19 20 17

 17 15 20 19 17 15 20 17 18 15 15
 14 18 14 17 18 15 18 17 17
 17 15 20 19 17

 15 20 17 18 15 15
 14 18 15 20 19 17 18 15

Tabs: Diatonic
-6 5 -6 7 -7/7 6 7 8 -8/-6 -7 7
8 -8 8 -6 6 5
-6 5 -6 7 -7/-7 7 6 7 8 -8/-6 -7 7
8 -8 8 -6 6 -6
8 -8 8 -6/6 -7 7 -7 -6
8 -8 8 -6/-6 -7 -6 9 8
-6 7 -7/-7 -6 -8 7
7 8 -8/9 -9 8
8 7 -9 9 8/7 -9 8 -8 7 7
-6 -8 -6 8 -8 7 -8 8 8
8 7 -9 9 8

7 -9 8 -8 7 7/
-6 -8 7 -9 9 8 -8 7

Video Music:


Sheet Music

Note:
 La Mi La Đố Si Đố Sol Đố Mí Rế La Si Đố
 Mí Rế Mí La Sol Mi
 La Mi La Đố Si Si Đố Sol Đố Mí Rế La Si Đố
 Mí Rế Mí La Sol La
 Mí Rế Mí La Sol Si Đố Si La
 Mí Rế Mí La La Si La Sól Mí
 La Đố Si Si La Rế Đố
 Đố Mí Rế Sól Fá Mí
 Mí Đố Fá Sól Mí Đố Fá Mí Rế Đố Đố
 La Rế La Mí Rế Đố Rế Mí Mí
 Mí Đố Fá Sól Mí

 Đố Fá Mí Rế Đố Đố
 La Rế Đố Fá Sól Mí Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)