Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Can Can Music - Jacques Offenbach

Soạn tabs: nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
13 14 , 13 14 , 13 14 13 14 13 14 13
6 10 10 11 10 9 9 11 12 14 15 14 14 13 13
14 8 8
14 13 9 9
11 11 10 11 10 17 18 17 18

6 10 10 11 10 9 9 11 12 14 15 14 14 13 13
14 8 8
14 13 9 9
11 11 10 11 10 10 9 9

11 , 9 , 14 , 13
11 13 14 16 18 15 15
11 , 9 , 14 , 13
11 13 14 16 18 15 15
11 , 9 , 14 , 13
11 13 14 16 15
13 16 , 13 15 , 13 16
13 11 , 13 16 , 13 11 , 13 16 , 13 15
9 - 9 / 9 - 9 / 9 - 9 / 9 - 9 / 9 - 9 / 9 - 9 / 9 - 9

9 12 9

19 21 22 19 22 22 21 22 21
17 17 19 21 22 19
20 20 17 18
15 13 14 13 12

19 21 22 19 22 22 21 22 21
17 17 19 21 22 19
20 21 19 22 20 

Tabs: Diatonic
6 -6 6 -6 6 -6 6 -6 6 -6 6
 -3n -4 -4 5 -4 4 4 5 -5 -6 7 -6 -6 6 6
 -6 -3 -3
 -6 6 4 4
 5 5 -4 5 -4 8 -8 8 -8

 -3n -4 -4 5 -4 4 4 5 -5 -6 7 -6 -6 6 6
 -6 -3 -3
 -6 6 4 4
 5 5 -4 5 -4 -4 4 4

 5 4 -6 6
 5 6 -6 -7 -8 7 7
 5 4 -6 6
 5 6 -6 -7 -8 7 7
 5 4 -6 6
 5 6 -6 -7 7
 6 -7 6 7 6 -7
 6 5 6 -7 6 5 6 -7 6 7
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 4 -5 4

 9 10 -10 9 -10 -10 10 -10 10
 8 8 9 10 -10 9
 -9 -9 8 -8
 7 6 -6 6 -5

 9 10 -10 9 -10 -10 10 -10 10
 8 8 9 10 -10 9
 -9 10 9 -10 -9

Video Music
 

Sheet Music
Note: 
  Sol La Sol La Sol La Sol La Sol La Sol
 Là Rê Rê Mi Rê Đô Đô Mi Fa La Đố La La Sol Sol
 La Sì Sì
 La Sol Đô Đô
 Mi Mi Rê Mi Rê Mí Rế Mí Rế

 Là Rê Rê Mi Rê Đô Đô Mi Fa La Đố La La Sol Sol
 La Sì Sì
 La Sol Đô Đô
 Mi Mi Rê Mi Rê Rê Đô Đô

 Mi Đô La Sol
 Mi Sol La Si Rế Đố Đố
 Mi Đô La Sol
 Mi Sol La Si Rế Đố Đố
 Mi Đô La Sol
 Mi Sol La Si Đố
 Sol Si Sol Đố Sol Si
 Sol Mi Sol Si Sol Mi Sol Si Sol Đố
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô

 Đô Fa Đô

 Sól Đố Lá Sól Lá Lá Đố Lá Đố
 Mí Mí Sól Đố Lá Sól
 Fá Fá Mí Rế
 Đố Sol La Sol Fa

 Sól Đố Lá Sól Lá Lá Đố Lá Đố
 Mí Mí Sól Đố Lá Sól
 Fá Đố Sól Lá Fá

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)