Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bình Yên - Quang Hà

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
11 14 16 14 13 , 10 10 10 9 10 11
11 14 16 14 13 , 11 16 16 15 13 14
11 14 14 16 14 13 , 10 9 9 10 11 11
11 14 14 16 14 13 , 11 16 16 14 13 14


13 18 18 17 18 15 , 13 16 14 13 14 11
13 18 18 17 18 15 , 15 18 18 15 18 17

14 15 18 17 17 18 17 19
17 18 15 18 15 18 17
14 15 18 17 17 18 17 19
17 18 15 15 16 14 13 14

14 15 18 17 17 18 17 19
17 18 15 15 15 18 17
14 15 18 17 17 18 17 19
17 18 15 15 15 14 13 14
Tabs: Diatonic
 5 -6 -7 -6 6 -4 -4 -4 4 -4 5
 5 -6 -7 -6 6 5 -7 -7 7 6 -6
 5 -6 -6 -7 -6 6 -4 4 4 -4 5 5
 5 -6 -6 -7 -6 6 5 -7 -7 -6 6 -6

 6 -8 -8 8 -8 7 6 -7 -6 6 -6 5
 6 -8 -8 8 -8 7 7 -8 -8 7 -8 8

 -6 7 -8 8 8 -8 8 9
 8 -8 7 -8 7 -8 8
 -6 7 -8 8 8 -8 8 9
 8 -8 7 7 -7 -6 6 -6

 -6 7 -8 8 8 -8 8 9
 8 -8 7 7 7 -8 8
 -6 7 -8 8 8 -8 8 9
 8 -8 7 7 7 -6 6 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi La Si La Sol Rê Rê Rê Đô Rê Mi
 Mi La Si La Sol Mi Si Si Đố Sol La
 Mi La La Si La Sol Rê Đô Đô Rê Mi Mi
 Mi La La Si La Sol Mi Si Si La Sol La

 Sol Rế Rế Mí Rế Đố Sol Si La Sol La Mi
 Sol Rế Rế Mí Rế Đố Đố Rế Rế Đố Rế Mí

 La Đố Rế Mí Mí Rế Mí Sól
 Mí Rế Đố Rế Đố Rế Mí
 La Đố Rế Mí Mí Rế Mí Sól
 Mí Rế Đố Đố Si La Sol La

 La Đố Rế Mí Mí Rế Mí Sól
 Mí Rế Đố Đố Đố Rế Mí
 La Đố Rế Mí Mí Rế Mí Sól
 Mí Rế Đố Đố Đố La Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)