Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - BIGBANG - LIES (거짓말)

Soạn tabs: Nhóm TheHarmonica
Tabs: Tremolo 
Intro :
14 ... 15 13 14 12 13 14 13 12 10
10 11 12 13
14 ... 15 13 14 12 13 14 15 ... 14 13 14

14 ... 15 13 14 12 13 14 ... 13 12 10
( 14 - 13 - 12 / 14 - 13 - 12 )
10 11 12 13
14 ... 15 13 14 12 13 14 15 ... 14 13 14
( 15 - 13 - 14 / 15 - 13 - 14 )

14 ... 15 13 14 12 13 ... 14 ... 13 12 10
( 14 - 13 - 12 / 14 - 13 - 12 )
10 11 12 13
14 ... 15 13 14 12 13 ... 14 15 ... 14 13 14
( 15 - 13 - 14 / 15 - 13 - 14 / 13 - 12 ... )

Go :
14 15 13 14 12 13 14 15 14 13 14 13 12 10 ...

11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9
9 9 9 11 10 10 9 10 9 9 9 12 13 12

10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11
9 9 9 12 10 10 9 10 9 9 9 12 13 12

11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9
9 9 10 10 9 9 12 12

10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11
9 9 9 12 10 10 9 10
9 9 9 12 10 10 9 10

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 9 9 9 9 9 9 10 6 6

Tabs: Diatonic 
Intro :
 -6 7 6 -6 -5 6 -6 6 -5 -4
 -4 5 -5 6
 -6 7 6 -6 -5 6 -6 7 -6 6 -6

 -6 7 6 -6 -5 6 -6 6 -5 -4
( -6 6 -5 / -6 6 -5 )
 -4 5 -5 6
 -6 7 6 -6 -5 6 -6 7 -6 6 -6
( 7 6 -6 / 7 6 -6 )

 -6 7 6 -6 -5 6 -6 6 -5 -4
( -6 6 -5 / -6 6 -5 )
 -4 5 -5 6
 -6 7 6 -6 -5 6 -6 7 -6 6 -6
( 7 6 -6 / 7 6 -6 / 6 -5 )

Go :
 -6 7 6 -6 -5 6 -6 7 -6 6 -6 6 -5 -4

 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5 4
 4 4 4 5 -4 -4 4 -4 4 4 4 -5 6 -5

 -4 -4 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 5
 4 4 4 -5 -4 -4 4 -4 4 4 4 -5 6 -5

 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5 4
 4 4 -4 -4 4 4 -5 -5

 -4 -4 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 5
 4 4 4 -5 -4 -4 4 -4
 4 4 4 -5 -4 -4 4 -4

 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
 4 4 4 4 4 4 4 -4 -3n -3n

Video Harmonica:
 
Video Music 

Sheet Music
Note:
 La Đố Sol La Fa Sol La Sol Fa Rê
 Rê Mi Fa Sol
 La Đố Sol La Fa Sol La Đố La Sol La
 La Đố Sol La Fa Sol La Sol Fa Rê
 La Sol Fa La Sol Fa
 Rê Mi Fa Sol
 La Đố Sol La Fa Sol La Đố La Sol La
 Đố Sol La Đố Sol La
 La Đố Sol La Fa Sol La Sol Fa Rê
 La Sol Fa La Sol Fa
 Rê Mi Fa Sol
 La Đố Sol La Fa Sol La Đố La Sol La
 Đố Sol La Đố Sol La Sol Fa

 La Đố Sol La Fa Sol La Đố La Sol La Sol Fa Rê
 Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Mi Đô
 Đô Đô Đô Mi Rê Rê Đô Rê Đô Đô Đô Fa Sol Fa
 Rê Rê Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Sol Mi
 Đô Đô Đô Fa Rê Rê Đô Rê Đô Đô Đô Fa Sol Fa
 Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Mi Đô
 Đô Đô Rê Rê Đô Đô Fa Fa
 Rê Rê Mi Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Sol Mi
 Đô Đô Đô Fa Rê Rê Đô Rê
 Đô Đô Đô Fa Rê Rê Đô Rê
 Đô Rê Rê Rê Rê Rê Rê Rê Rê Rê
 Đô Đô Đô Đô Đô Đô Đô Rê Là Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)