Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Nhận Ra - Khắc Việt

Cảm âm: xjtrum41


Tabs: Tremolo
15 18 16 14 13 , 11 13 14 14 13 13 9 11
15 18 16 14 13 , 11 13 14 16 14 14
15 18 16 14 13 , 11 13 14 13 9 9 13 11
15 18 16 14 13 , 11 13 14 14 13 15 16 14

15 18 17 , 17 22 19
17 18 15 18 18 15 17
15 18 17 , 17 22 19
17 18 15 15 18 16 13 14
15 18 17 , 17 17 17 22 19
17 18 15 15 15 18 17 17
15 18 17 , 17 17 17 22 19
17 18 15 15 18 13 14
15 18 17 , 17 22 19
17 18 15 18 18 15 17
15 18 17 , 17 22 19
17 18 15 15 18 13 14
Tabs: Diatonic
 7 -8 -7 -6 6 5 6 -6 -6 6 6 4 5
 7 -8 -7 -6 6 5 6 -6 -7 -6 -6
 7 -8 -7 -6 6 5 6 -6 6 4 4 6 5
 7 -8 -7 -6 6 5 6 -6 -6 6 7 -7 -6

 7 -8 8 8 -10 9
 8 -8 7 -8 -8 7 8
 7 -8 8 8 -10 9
 8 -8 7 7 -8 -7 6 -6
 7 -8 8 8 8 8 -10 9
 8 -8 7 7 7 -8 8 8
 7 -8 8 8 8 8 -10 9
 8 -8 7 7 -8 6 -6
 7 -8 8 8 -10 9
 8 -8 7 -8 -8 7 8
 7 -8 8 8 -10 9
 8 -8 7 7 -8 6 -6

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Đố Rế Si La Sol Mi Sol La La Sol Sol Đô Mi
 Đố Rế Si La Sol Mi Sol La Si La La
 Đố Rế Si La Sol Mi Sol La Sol Đô Đô Sol Mi
 Đố Rế Si La Sol Mi Sol La La Sol Đố Si La

 Đố Rế Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Rế Rế Đố Mí
 Đố Rế Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Đố Rế Si Sol La
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Đố Đố Rế Mí Mí
 Đố Rế Mí Mí Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Đố Rế Sol La
 Đố Rế Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Rế Rế Đố Mí
 Đố Rế Mí Mí Lá Sól
 Mí Rế Đố Đố Rế Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)