Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trăm Năm Không Quên - Vy Oanh - Quang Hà

Cảm âm bởi:  Dany Lam
Tabs: Tremolo
11 11 11 11 14 , 11 9 10 10 10 11 10
10 10 10 10 11 11 9 9 9 9 10 11
11 11 11 11 14 14 11 10 10 10 11 10
9 9 10 12 11 10 9 6 6 7 6

6 9 11 14 14 14 15 16 15 16 14 11
11 12 11 10, 10 10 9 10 11
6 9 11 14 14 14 15 16 15 16 14 11
11 12 11 10, 10 10 9 13 10-11
Dk:11 14 15 16 14, 11 14 15 16 14 14
14 16 16 16 14 14 13 10 12 12 11 11 12 11
11 14 15 16 14, 11 14 15 16 14
14 14 16 16 16 , 14 14 13 16 15 16 14 ^_^!

Tabs: Diatonic 
  5 5 5 5 -6 5 4 -4 -4 -4 5 -4
 -4 -4 -4 -4 5 5 4 4 4 4 -4 5
 5 5 5 5 -6 -6 5 -4 -4 -4 5 -4
 4 4 -4 -5 5 -4 4 -3" -3" -2 -3"
 -3" 4 5 -6 -6 -6 7 -7 7 -7 -6 5
 5 -5 5 -4 -4 -4 4 -4 5
 -3" 4 5 -6 -6 -6 7 -7 7 -7 -6 5
 5 -5 5 -4 -4 -4 4 6 -4 5
Đk:
 5 -6 7 -7 -6 5 -6 7 -7 -6 -6
 -6 -7 -7 -7 -6 -6 6 -4 -5 -5 5 5 -5 5
 5 -6 7 -7 -6 5 -6 7 -7 -6
 -6 -6 -7 -7 -7 -6 -6 6 -7 7 -7 -6

Video Music 
Sheet Music
Note:
 Mi Mi Mi Mi La Mi Đô Rê Rê Rê Mi Rê
 Rê Rê Rê Rê Mi Mi Đô Đô Đô Đô Rê Mi
 Mi Mi Mi Mi La La Mi Rê Rê Rê Mi Rê
 Đô Đô Rê Fa Mi Rê Đô Là Là Sòl Là
 Là Đô Mi La La La Đố Si Đố Si La Mi
 Mi Fa Mi Rê Rê Rê Đô Rê Mi
 Là Đô Mi La La La Đố Si Đố Si La Mi
 Mi Fa Mi Rê Rê Rê Đô Sol Rê Mi

 Mi La Đố Si La Mi La Đố Si La La
 La Si Si Si La La Sol Rê Fa Fa Mi Mi Fa Mi
 Mi La Đố Si La Mi La Đố Si La
 La La Si Si Si La La Sol Si Đố Si La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)