Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tiếng Chim Da Da - Như Quỳnh

Tabs: Tremolo
6 6 11 9 10 11
10 10 10 10 8 9 6
7 7 7 8 10 8 6
6 6 11 9 10 11
10 10 10 10 8 9 6
7 7 7 8 10 8 6

13 13 13 13 9 9 12 12 12 8 6 6 6 6 11 11
10 10 10 10 7 7 8 8 8 5 5 5 8 10 9 9
9 10 11 14 (ầu ơ, ầu ơ)
 

Điệp khúc:
15 13 13 13 13 14 6 10 11
10 10 11 9 6 6 10 13 10 11
11 10 10 10 10 11 6 9 10
8 8 10 8 6 5 5 8 10 9 9
11 13 13 13 13
8 8 11 14 14
Tabs: Diatonic
 -3" -3" 5 4 -4 5
 -4 -4 -4 -4 -3 4 -3"
 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -3"
 -3" -3" 5 4 -4 5
 -4 -4 -4 -4 -3 4 -3"
 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -3"
 6 6 6 6 4 4 -5 -5 -5 -3 -3" -3" -3" -3" 5 5
 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -3 -3 -3 2 2 2 -3 -4 4 4
 4 -4 5 -6

 7 6 6 6 6 -6 -3" -4 5
 -4 -4 5 4 -3" -3" -4 6 -4 5
 5 -4 -4 -4 -4 5 -3" 4 -4
 -3 -3 -4 -3 -3" 2 2 -3 -4 4 4
 5 6 6 6 6
 -3 -3 5 -6 -6

Video Harmonica (đoạn sau):
Video Music
 
Sheet Music
Note: 
 Là Là Mi Đô Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Sì Đô Là
 Sòl Sòl Sòl Sì Rê Sì Là
 Là Là Mi Đô Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Sì Đô Là
 Sòl Sòl Sòl Sì Rê Sì Là
 Sol Sol Sol Sol Đô Đô Fa Fa Fa Sì Là Là Là Là Mi Mi
 Rê Rê Rê Rê Sòl Sòl Sì Sì Sì Mì Mì Mì Sì Rê Đô Đô
 Đô Rê Mi La

 Đố Sol Sol Sol Sol La Là Rê Mi
 Rê Rê Mi Đô Là Là Rê Sol Rê Mi
 Mi Rê Rê Rê Rê Mi Là Đô Rê
 Sì Sì Rê Sì Là Mì Mì Sì Rê Đô Đô
 Mi Sol Sol Sol Sol
 Sì Sì Mi La La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)