Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tại Anh Không Dũng Cảm - Akira Phan

Share Tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo
9 10 11 10 11 10 11 10 11 13 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 13 14 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 14 13 11
6 11 10 9 10 10 9 10 11 13

9 10 11 10 11 10 11 10 11 13 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 13 14 11
11 13 14 13 14 13 14 13 13 14 13 11
6 11 10 10 11 10 11 10 9

ĐK
11 13 15 15 15 15 15 18 17 16 14 13
11 13 11 14 13 14 13 14 13 13 9 13 11
13 13 10 9 10 / 11 13 13 11 13
11 13 15 15 15 11 15 15 16

11 13 15 15 15 15 15 18 17 16 14 13
11 13 11 14 13 14 13 14 13 13 9 13 11
13 13 10 9 10 / 11 13 13 11 13
11 13 15 18 16 13 16 14

Tabs: Diatonic
 4 -4 5 -4 5 -4 5 -4 5 6 5
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 6 6 -6 5
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 6 -6 6 5
 -3" 5 -4 4 -4 -4 4 -4 5 6

 4 -4 5 -4 5 -4 5 -4 5 6 5
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 6 6 -6 5
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 6 -6 6 5
 -3" 5 -4 -4 5 -4 5 -4 4

 5 6 7 7 7 7 7 -8 8 -7 -6 6
 5 6 5 -6 6 -6 6 -6 6 6 4 6 5
 6 6 -4 4 -4 5 6 6 5 6
 5 6 7 7 7 5 7 7 -7

 5 6 7 7 7 7 7 -8 8 -7 -6 6
 5 6 5 -6 6 -6 6 -6 6 6 4 6 5
 6 6 -4 4 -4 5 6 6 5 6
 5 6 7 -8 -7 6 -7 -6
Video Music:

Sheet Music
 
Note: 
  Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi Sol Mi
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol Sol Sol La Mi
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol Sol La Sol Mi
 Là Mi Rê Đô Rê Rê Đô Rê Mi Sol

 Đô Rê Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi Sol Mi
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol Sol Sol La Mi
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol Sol La Sol Mi
 Là Mi Rê Rê Mi Rê Mi Rê Đô

 Mi Sol Đố Đố Đố Đố Đố Rế Mí Si La Sol
 Mi Sol Mi La Sol La Sol La Sol Sol Đô Sol Mi
 Sol Sol Rê Đô Rê Mi Sol Sol Mi Sol
 Mi Sol Đố Đố Đố Mi Đố Đố Si

 Mi Sol Đố Đố Đố Đố Đố Rế Mí Si La Sol
 Mi Sol Mi La Sol La Sol La Sol Sol Đô Sol Mi
 Sol Sol Rê Đô Rê Mi Sol Sol Mi Sol
 Mi Sol Đố Rế Si Sol Si La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)