Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nơi Tình Yêu Kết Thúc - Bùi Anh Tuấn (OST phim Giọt Nước Rơi)

Cảm âm: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo 
6 8 9 / 8 9 / 8 9 11 8
5 7 6 / 7 6 / 7 6 9 7
5 7 4 / 5 4 / 5 6 8 9 / 9 8 6 / 6 9 8 / 6 8 9 9 9 10 8
5 6 8 9 /8 9 / 8 9 9 11 8
8 9 8 6 / 7 6 / 9 11 10 11 11
8 9 8 6 / 7 6 / 8 9 11 10 10 9
8 6 / 6 11 10 8 9 8 6
ĐK:

6 11 11 / 10 11 / 10 11 13 10 10 13 13
10 11 10 9 / 9 10 10 9 10 11
6 11 11 / 10 11 / 11 11 13 10 10 / 10 10 14 13
11 10 9 / 6 6 9 11 10 / 8 9 8 6

Tabs: Diatonic 
 -3" -3 4 -3 4 -3 4 5 -3
 2 -2 -3" -2 -3' -2 -3" 4 -2
 2 -2 -2'' 2 -2'' 2 -3" -3 4 4 -3 -3' -3" 4 -3 -3' -3 4 4 4 -4 -3
 2 -3" -3 4 -3 4 -3 4 4 5 -3
 -3 4 -3 -3" -2 -3" 4 5 -4 5 5
 -3 4 -3 -3" -2 -3" -3 4 5 -4 -4 4
 -3 -3" -3" 5 -4 -3 4 -3 -3"

 -3" 5 5 -4 5 -4 5 6 -4 -4 6 6
 -4 5 -4 4 4 -4 -4 4 -4 5
 -3" 5 5 -4 5 5 5 6 -4 -4 -4 -4 -6 6
 5 -4 4 -3" -3" 4 5 -4 -3 4 -3 -3"

Video Music:

Sheet Music
Note: 
 Là Sì Đô Sì Đô Sì Đô Mi Sì
 Mì Sòl Là Sòl Là Sòl Là Đô Sòl
 Mì Sòl Fà Mì Fà Mì Là Sì Đô Đô Sì Là Là Đô Sì Là Sì Đô Đô Đô Rê Sì
 Mì Là Sì Đô Sì Đô Sì Đô Đô Mi Sì
 Sì Đô Sì Là Sòl Là Đô Mi Rê Mi Mi
 Sì Đô Sì Là Sòl Là Sì Đô Mi Rê Rê Đô
 Sì Là Là Mi Rê Sì Đô Sì Là

 Là Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol Rê Rê Sol Sol
 Rê Mi Rê Đô Đô Rê Rê Đô Rê Mi
 Là Mi Mi Rê Mi Mi Mi Sol Rê Rê Rê Rê La Sol
 Mi Rê Đô Là Là Đô Mi Rê Sì Đô Sì Là

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)