Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngắm Sao - Lý Hải

Share Tabs: Trần Phong Khương
Tabs: Tremolo
13 12 11 / 11 11 12 13 13 13
13 14 16 15 / 15 15 15 16 14 13
13 12 11 12 / 12 12 12 13 14 13 11 / 11 11 10 9 10
13 12 11 / 11 11 12 13 13 13
14 16 15 / 15 15 15 18 15 17 / 17 18 15/ 15 15 14 18 17
18 17 20 17 17 15 18
ĐK
13 13 20 17 / 17 17 18 15 18
18 17 18 15 / 15 15 18 17 17
16 15 19 15 15 16 15
18 17 20 17 17 17 15 18

13 13 20 17 / 17 17 18 15 18
18 17 18 15 / 15 15 18 17 17
16 15 19 15 15 16 15
18 17 20 20 17 17 15 18
15 15 15 16 15
Tabs: Diatonic 
 6 -5 5 5 5 -5 6 6 6
 6 -6 -7 7 7 7 7 -7 -6 6
 6 -5 5 -5 -5 -5 -5 6 -6 6 5 5 5 -4 4 -4
 6 -5 5 5 5 -5 6 6 6
 -6 -7 7 7 7 7 -8 7 8 8 -8 7 7 7 -6 -8 8
 -8 8 -9 8 8 7 -8

 6 6 -9 8 8 8 -8 7 -8
 -8 8 -8 7 7 7 -8 8 8
 -7 7 9 7 7 -7 7
 -8 8 -9 8 8 8 7 -8

 6 6 -9 8 8 8 -8 7 -8
 -8 8 -8 7 7 7 -8 8 8
 -7 7 9 7 7 -7 7
 -8 8 -9 -9 8 8 7 -8
 7 7 7 -7 7

Video Music
Sheet Music
Note:
  Sol Fa Mi Mi Mi Fa Sol Sol Sol
 Sol La Si Đố Đố Đố Đố Si La Sol
 Sol Fa Mi Fa Fa Fa Fa Sol La Sol Mi Mi Mi Rê Đô Rê
 Sol Fa Mi Mi Mi Fa Sol Sol Sol
 La Si Đố Đố Đố Đố Rế Đố Mí Mí Rế Đố Đố Đố La Rế Mí
 Rế Mí Fá Mí Mí Đố Rế

 Sol Sol Fá Mí Mí Mí Rế Đố Rế
 Rế Mí Rế Đố Đố Đố Rế Mí Mí
 Si Đố Sól Đố Đố Si Đố
 Rế Mí Fá Mí Mí Mí Đố Rế

 Sol Sol Fá Mí Mí Mí Rế Đố Rế
 Rế Mí Rế Đố Đố Đố Rế Mí Mí
 Si Đố Sól Đố Đố Si Đố
 Rế Mí Fá Fá Mí Mí Đố Rế
 Đố Đố Đố Si Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)