Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Giọt Lệ Đài Trang - Quang Lê

Tabs: Tremolo
(By: The Batman - Harmoncia4u)
11 14 14 15 11 11 10
6 10 10 9 13 12 11
16 15 16 14bend 14 16
16 14bend 11 11 8 11 14 16
11 14 14 15 11 11 10
6 10 10 9 13 12 11
16 15 16 14bend 14 16
16 14bend 11 11 6 11 11 13
Tabs: Diatonic
 5 -6 -6 7 5 5 -4
 -3" -4 -4 4 6 -5 5
 -7 7 -7 -6 -6 -7
 -7 -6 5 5 -3 5 -6 -7
 5 -6 -6 7 5 5 -4
 -3" -4 -4 4 6 -5 5
 -7 7 -7 -6 -6 -7
 -7 -6 5 5 -3" 5 5 6

Video Harmonica (đoạn sau):

Video Music:
Sheet Music
Note: 
 Mi La La Đố Mi Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sol Fa Mi
 Si Đố Si La La Si
 Si La Mi Mi Sì Mi La Si
 Mi La La Đố Mi Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sol Fa Mi
 Si Đố Si La La Si
 Si La Mi Mi Là Mi Mi Sol

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)