Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Giã Từ - Đàm Vĩnh Hưng

Tabs: Tremolo
(The Batman - Harmonica4u)
11 14 15 15 15
17 14 14 13 14
9 13 14 11 10 11
11 14 11 10
10 9 10 11
11 14 14bend 14 16
11 14 16 15 15
11 14 15 15 15
17 14 14 13 14
9 13 14 11 10 11
11 14 11 10
10 9 10 11
11 14 14bend 14 16
11 16 18 15 14

14 14 14 12 13 14 11 9 10 11
15 15 17 14 14 13 14 15 17 18 18
16 16 14 13 16 18 11 11 16 16
16 16 14 13 16 18 11 11 14 14

Tabs: Diatonic
 5 -6 7 7 7
 8 -6 -6 6 -6
 4 6 -6 5 -4 5
 5 -6 5 -4
 -4 4 -4 5
 5 -6 -6 -6 -7
 5 -6 -7 7 7
 5 -6 7 7 7
 8 -6 -6 6 -6
 4 6 -6 5 -4 5
 5 -6 5 -4
 -4 4 -4 5
 5 -6 -6 -6 -7
 5 -7 -8 7 -6

 -6 -6 -6 -5 6 -6 5 4 -4 5
 7 7 8 -6 -6 6 -6 7 8 -8 -8
 -7 -7 -6 6 -7 -8 5 5 -7 -7
 -7 -7 -6 6 -7 -8 5 5 -6 -6

Video Harmonica:
 
Video Music:
 
Sheet Music
Note: 
 Mi La Đố Đố Đố
 Mí La La Sol La
 Đô Sol La Mi Rê Mi
 Mi La Mi Rê
 Rê Đô Rê Mi
 Mi La La La Si
 Mi La Si Đố Đố
 Mi La Đố Đố Đố
 Mí La La Sol La
 Đô Sol La Mi Rê Mi
 Mi La Mi Rê
 Rê Đô Rê Mi
 Mi La La La Si
 Mi Si Rế Đố La

 La La La Fa Sol La Mi Đô Rê Mi
 Đố Đố Mí La La Sol La Đố Mí Rế Rế
 Si Si La Sol Si Rế Mi Mi Si Si
 Si Si La Sol Si Rế Mi Mi La La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)