Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Định Mệnh Ta Gặp Nhau - Ngô Kiến Huy

Cảm Âm


Tabs: Tremolo 
9 10 11 11 10 11 13 14 13 10 11
 11 10 9 9 6 9 10 11
 11 10 9 9 6 9 9 14 13 14 11 11 12 11 12 11 10 9 10

 9 10 11 11 10 11 13 14 13 10 11
 11 10 9 9 6 9 10 11
 11 10 9 9 6 9 9 14 13 14 11 11 14 14 14 13 14 15 18

Chorus:
 13 17 18 15 14 15 11 15 16 14 11 13
 13 17 18 15 14 15 15 14 15 18 17
 18 17 18 18 15 15
 18 17 18 18 15 14 14 15 18 18 14 17 17 18
 13 17 18 15 14 15 11 15 16 14 11 13
 13 17 18 15 14 15 15 14 15 18 17
 17 17 18 18 15 15 17 17 18 18 15 14 14 15 18 18 17 13 14 15

Tabs: Diatonic 
4 -4 5 5 -4 5 6 -6 6 -4 5
 5 -4 4 4 -3" 4 -4 5
 5 -4 4 4 -3" 4 4 -6 6 -6 5 5 -5 5 -5 5 -4 4 -4

 4 -4 5 5 -4 5 6 -6 6 -4 5
 5 -4 4 4 -3" 4 -4 5
 5 -4 4 4 -3" 4 4 -6 6 -6 5 5 -6 -6 -6 6 -6 7 -8
Chorus:
 6 8 -8 7 -6 7 5 7 -7 -6 5 6
 6 8 -8 7 -6 7 7 -6 7 -8 8
 -8 8 -8 -8 7 7
 -8 8 -8 -8 7 -6 -6 7 -8 -8 -6 8 8 -8
 6 8 -8 7 -6 7 5 7 -7 -6 5 6
 6 8 -8 7 -6 7 7 -6 7 -8 8
 8 8 -8 -8 7 7 8 8 -8 -8 7 -6 -6 7 -8 -8 8 6 -6 7

Video Harmonica:
 

Video Music:
 
Sheet Music:
Note: 
Đô rê mi / mi rê mi / sol la sol rê mi
Mi rê đô / đô Là đô rê / mi
Mi rê đô , đô Là đô , đô la sol la mi , mi fa mi fa mi rê đô rê

Đô rê mi / mi rê mi / sol la sol rê mi
Mi rê đô / đô Là đô rê / mi
Mi rê đô , đô Là đô , đô la sol la mi , mi la la la sol la Đố Rế

Chorus:
Sol Mí Rế Đố la Đố / mi Đố si la mi sol
Sol Mí Rế Đố la Đố / Đố la Đố Rế Mí
Rế Mí Rế Rế Đố Đố 
Rế Mí Rế Rế Đố la / la Đố Rế Rế la Mí Mí Rế 
Sol Mí Rế Đố la Đố , mi Đố si la mi sol 
Sol Mí Rế Đố la Đố , Đố la Đố Rế Mí
Mí Mí Rế Rế Đố Đố , Mí Mí Rế Rế Đố la , la Đố Rế , Rế Mí sol la Đố

Beat Down
Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)