Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Không Hối Hận (Lục Tiểu Phụng OST)

(Không yêu thì thôi - Lý Hải)
Tabs: Tremolo 
 9 8 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 10 11 13 11
 11 13 10 10 9 10 11 10 9 7 7 8 9 9 9 7 7

 9 8 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 10 11 13 11
 11 13 10 10 9 10 11 10 9 7 7 8 9 9 7 7 7

 9 9 10 11 10 11 14 13
 11 13 14 14 13 14 13 11
 11 13 14 14 13 14 13 11 11 10 11
 11 13 14 14 13 15 16


 11 15 16 14 13 11 10 11
 11 15 16 14 13 11 10 11
 11 13 10 10 11 10 9 10 11 13 11 11 13 14 14 13 14 15 16

 11 15 16 14 13 11 10 11
 11 15 16 14 13 11 13 11
 11 13 10 10 11 10 9 10 11 13 11 11 13 14 14 13 14 15 16
 15 16 14

Tabs: Diatonic 
(By: mr.lonely7393 - Harmonica4u)
4 -3 3 3 -2 3 -2 3 -3 4 4 4 -4 5 -4 5 6 5
5 6 -4 -4 4 -4 5 -4 4 3 3 -3 4 4 4 3 -2

4 -3 3 3 -2 3 -2 3 -3 4 4 4 -4 5 -4 5 6 5
5 6 -4 -4 4 -4 5 -4 4 3 3 -3 4 4 3 -2 3

4 4 -4 5 -4 5 -6 6
5 6 -6 -6 6 -6 6 5
5 6 -6 -6 6 -6 6 5 5 -4 5
5 6 -6 -6 6 7 -7

5 7 -7 -6 6 5 -4 5
5 7 -7 -6 6 5 -4 5
5 6 -4 -4 5 -4 4 -4 5 6 5 5 6 -6 -6 6 -6 7 -7

5 7 -7 -6 6 5 -4 5
5 7 -7 -6 6 5 6 5
5 6 -4 -4 5 -4 4 -4 5 6 5 5 6 -6 -6 6 -6 7 -7
7 -7 -6

MP3 Harmonica


Video Music
 
 Sheet Music
Note: 
 Đô Sì Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sì Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Sol Mi
 Mi Sol Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô Sòl Sòl Sì Đô Đô Đô Sòl Sòl

 Đô Sì Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sòl Sì Đô Đô Đô Rê Mi Rê Mi Sol Mi
 Mi Sol Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô Sòl Sòl Sì Đô Đô Sòl Sòl Sòl

 Đô Đô Rê Mi Rê Mi La Sol
 Mi Sol La La Sol La Sol Mi
 Mi Sol La La Sol La Sol Mi Mi Rê Mi
 Mi Sol La La Sol Đố Si

 Mi Đố Si La Sol Mi Rê Mi
 Mi Đố Si La Sol Mi Rê Mi
 Mi Sol Rê Rê Mi Rê Đô Rê Mi Sol Mi Mi Sol La La Sol La Đố Si

 Mi Đố Si La Sol Mi Rê Mi
 Mi Đố Si La Sol Mi Sol Mi
 Mi Sol Rê Rê Mi Rê Đô Rê Mi Sol Mi Mi Sol La La Sol La Đố Si
 Đố Si La

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)