Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Đã Hiểu Tình Em - Lâm Hùng

Soạn tabs: La D. Hiền
Tabs: Tremolo 
Intro :
14 14 13 14 14 14 13 11 13
11 10 10 11 10 11 8
8 8 9 11 13
11 10 9 10 11 10 11 13
9 8 7 5
------------------------------------------
6 6 6 6 9 11 10 10 10 10 11 10 9 9 8 7 5
6 6 6 6 9 11 13 13 14 13 14 14 13 11 10 11
10 10 10 10 11 10 9 8 6 7 6 6 6 8 9 8
10 10 10 10 11 10 14 11 10 9 14 14 14 13 14 16
ĐK :
11 15 16 14 14 14 14 13 11 13 13 13 13
9 12 12 9 9 10 11
11 13 11 10 10 9 10 11 10 9 14 14 14
14 14 15 16

11 15 16 14 14 14 14 13 11 13 13 13 13
9 12 12 9 9 10 11
11 13 11 10 10 9 10 11 10 9 14 14 14
6 9 9 8 6 7 6

Tabs: Diatonic 
Intro :
-6 -6 6 -6 -6 , -6 6 5 6
5 -4 -4 5 -4 5 -3
-3 -3 4 5 6
5 -4 4 -4 5 , -4 5 6
4 -3 -2 2
--------------------------------------------------------------
-3b -3b -3b -3b 4 5 -4 -4 -4 -4 5 -4 4 4 -3 3 2
-3b -3b -3b -3b 4 5 6 6 -6 6 -6 -6 6 5 -4 5
-4 -4 -4 -4 5 -4 4 -3 -3b -2 -3b -3b -3b -3 4 -3
-4 -4 -4 -4 5 -4 -6 5 -4 4 -6 -6 -6 6 -6 -7

DK :
5 7 -7 -6 -6 -6 -6 6 5 6 6 6 6
4 -5 -5 4 4 -4 5
5 6 5 -4 -4 4 -4 5 -4 4 -6 -6 -6
-6 -6 7 -7...

5 7 -7 -6 -6 -6 -6 6 5 6 6 6 6
4 -5 -5 4 4 -4 5
5 6 5 -4 -4 4 -4 5 -4 4 -6 -6 -6
-3b 4 4 -3 -3b -2 -3b

Video Music:
Sheet Music
Note:
intro:
 La La Sol La La La Sol Mi Sol
 Mi Rê Rê Mi Rê Mi Sì
 Sì Sì Đô Mi Sol
 Mi Rê Đô Rê Mi Rê Mi Sol
 Đô Sì Sòl Mì
-------------------------------------------------------
 Là Là Là Là Đô Mi Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Đô Sì Sòl Mì
 Là Là Là Là Đô Mi Sol Sol La Sol La La Sol Mi Rê Mi
 Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Sì Là Sòl Là Là Là Sì Đô Sì
 Rê Rê Rê Rê Mi Rê La Mi Rê Đô La La La Sol La Si
Đk:
 Mi Đố Si La La La La Sol Mi Sol Sol Sol Sol
 Đô Fa Fa Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La
 La La Đố Si

 Mi Đố Si La La La La Sol Mi Sol Sol Sol Sol
 Đô Fa Fa Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La
 Là Đô Đô Sì Là Sòl Là

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)