Tabs Mới Nhất

Harmoncia Tab - Два Берега - Đôi Bờ

Tabs: Tremolo 
11 9 11 , 12 11 10 / 9 10 11
 13 11 13 , 14 13 12 / 14 , 15 16 11
 14 15 17 17 18 18 , 18 16 15 18 15
 11 14 16 15 , 16 , 16 14# 14 16 14

 11 9 11 , 12 11 10 , 10 10 9 10 11
 13 11 13 , 14 13 12 / 14 14 15 16 11
 14 15 17 17 18 18 , 16 15 18 15
 11 14 16 15 , 16 , 16 14# 14 16 14

Tabs: Diatonic
+5 +4 +5 , -5 +5 -4 / +4 -4 +5
+6 +5 +6 , -6 +6 -5 / -6 , +7 -7 +5
-6 +7 +8 +8 -8 -8 , -8 -7 +7 -8 +7
+5 -6 -7 +7 , -7 , -7 -6' -6 -7 -6

+5 +4 +5 , -5 +5 -4 , -4 -4 +4 -4 +5
+6 +5 +6 , -6 +6 -5 / -6 -6 +7 -7 +5
-6 +7 +8 +8 -8 -8 , -7 +7 -8 +7
+5 -6 -7 +7 , -7 , -7 -6' -6 -7 -6 

Video Music
 
Sheet Music
Note:
Mi Đô Mi Fa Mi Rê Đô Rê Mi
 Sol Mi Sol La Sol Fa La Đố Si Mi
 La Đố Mí Mí Rế Rế Rế Si Đố Rế Đố
 Mi La Si Đố Si Si La# La Si La

 Mi Đô Mi Fa Mi Rê Rê Rê Đô Rê Mi
 Sol Mi Sol La Sol Fa La La Đố Si Mi
 La Đố Mí Mí Rế Rế Si Đố Rế Đố
 Mi La Si Đố Si Si La# La Si La

Midi Down 
(Để khoảng 5s --> Skip Ad)

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)