Tabs Mới Nhất

[Tổng Hợp] Easy Harmonica Tabs For Beginners - Tabs dành cho các bạn mới chơi ^ ^ - update
 Kìa Con Bướm Vàng

Tabs: Tremolo
Đô Rê Mi Đô, Đô Rê Mi Đô
9 10 11 9, 9 10 11 9
Mi Fa Sol, Mi Fa Sol
11 12 13, 11 12 13
Sol La Sol Fa Mi Đô
13 14 13 12 11 9
Sol La Sol Fa Mi Đô
13 14 13 12 11 9
Đô Sòl Đô
9 7 9
Đô Sòl Đô
9 7 9.
 Tabs: Diatonic
 4 -4 5 4 4 -4 5 4
 5 -5 6 5 -5 6
 6 -6 6 -5 5 4
 6 -6 6 -5 5 4
 4 -2 4
 4 -2 4

Tabs: Tremolo
9 9 13 13 14 14 13
12 12 11 11 10 10 9
13 13 12 12 11 11 10
13 13 12 12 11 11 10
9 9 13 13 14 14 13
12 12 11 11 10 10 9
13 13 12 12 11 11 10
13 13 12 12 11 11 9

Tabs: Diatonic
4   4    6   6  -6 -6   6
-5 -5  5  5  -4   -4   4
6  6 -5  -5    5    5 -4
 6   6 -5  -5  5  5   -4
 4   4    6  6   -6 -6    6
-5 -5  5 5   -4    -4  4     

 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)