Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Unchained Melody (Ghost) - Righteous Brothers

Tabs: Diatonic 
+4   ...   -4    -4
Oh   ....  my love
-4   +5  ...      +4 -2  ..     -3     -4  +5    +4 ..
my darling ... I've hun-gered for your touch ..
-4 +4 ... +2 -2''
along  ...  lonely time
 -2    +4  ...  -4    +4 ...

And time ...  goes by ...
-4    +5     ...  
so  slowly ...
+4   -2  ..    -3   -4 ..     +5 +4 ...
and time  ... can do  ...  so much ...
-4  +4 ....  +4
Are you ...still mine
+6 , -5 +5 , +4 ...    -2 ...
I     need     your  ...  love
-4  +5 ... +4 , -2 +2  ...
I   need   your    love ...
-3''  ...   -2'' ,    +2 -1 ..
God    speed your love
-4 +5 , -4 +5 +6 -6 +5 +4
   t-o                               me


-2 ,   -2  -3'' , +4 -3   , -3 -3 -3'' ,   -2'' -3'' -2
Lon-ely riv-ers flow  to the sea   to the sea
-2 -2'' , -2 -3'' , +4 -4 ,   +5 -4 +5 +4
  t-o    the o-pen arms    of the sea yeah
-2 -2'' , -2 -3'' , +4 -3 ,   -3  -3    -3''  , -2''  -3''  -2
  Lone-ly riv-ers sigh   wait for me   wait for me
-2 -2'' , -2 -3'' , +4     -4 ,    +5 -4 +5 +4
  I'll     be com-ing home     wait for me

And time goes by
so slowly
and time can
do so much
Are you still mine
I need your love
I need your love
God speed your love
to me
Tabs: Tremolo 
9 ... 10 10
 10 11 ... 9 7 ... 8 10 11 9...
 10 9 ...5 4
 7 9 ...10 9...

 10 11...
 9 7 ... 8 10 ... 11 9
 10 9 ... 9
 13 , 12 11 , 9 ... 7 ...
 10 11 ... 9 , 7 5 ...
 6 ... 4 , 5 2 ...
 10 11 , 10 11 13 14 11 9

 7 , 7 6 , 9 8 , 8 8 6 , 4 6 7
 7 4 , 7 6 , 9 10 , 11 10 11 9
 7 4 , 7 6 , 9 8 , 8 8 6 , 4 6 7
 7 4 , 7 6 , 9 10 , 11 10 11 9

10 11...
 9 7 ... 8 10 ... 11 9
 10 9 ... 9
 13 , 12 11 , 9 ... 7 ...
 10 11 ... 9 , 7 5 ...
 6 ... 4 , 5 2 ...
 10 11 , 10 11 13 14 11 9

Video Harmonica:

Video Music:
 

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)