Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Tạm Biệt - Quang Vinh


Tabs: Tremolo 
7 9 10 11 13 , 7 6
 12 11 10 10 9 11 10
 7 9 10 11 13 , 7 6
 12 11 10 10 9 11 10

 11 11 11 , 11 12 11 , 10 10 9
 7 7 6 9 , 7 7 6 9 , 6 9 10
 11 11 11 , 11 12 11 , 10 10 9
 7 6 9 9 , 7 6 9 9 / 6 9 10 , 9 8 9

11 10 9 , 9 9 10 11 13
 14 16 15 15 15 14 11 13
 14 16 15 15 15 14 11 13
 11 10 9 , 9 6 , 11 10

 11 10 9 , 9 9 10 11 13
 14 16 15 15 15 14 11 13
 14 16 15 15 15 14 11 13
 11 10 9 , 9 6 , 11 10
 9 8 9 ...

Tabs: Diatonic 
-2 4 -4 5 6 , -2 -3”
 -5 5 -4 -4 4 5 -4
 -2 4 -4 5 6 , -2 -3”
 -5 5 -4 -4 4 5 -4

 5 5 5 , 5 -5 5 , -4 -4 4
 -2 -2 -3” 4 , -2 -2 -3” 4 , -3” 4 -4
 5 5 5 , 5 -5 5 , -4 -4 4
 -2 -3” 4 4 , -2 -3” 4 4 / -3” 4 -4 , 4 -3 4

 5 -4 4 , 4 4 -4 5 6
 -6 -7 7 7 7 -6 5 6
 -6 -7 7 7 7 -6 5 6
 5 -4 4 , 4 -3” , 5 -4

 5 -4 4 , 4 4 -4 5 6
 -6 -7 7 7 7 -6 5 6
 -6 -7 7 7 7 -6 5 6
 5 -4 4 , 4 -3” , 5 -4
 4 -3 4 ...

Video Music:
 Sheet Music

Note: 

Sòl đô rê mi sol , Sòl Là
Fa mi rê rê đô mi rê
Sòl đô rê mi sol , Sòl Là
Fa mi rê rê đô mi rê

Mi mi mi mi fa mi rê rê đô
Sòl Sòl Là đô , Sòl Sòl Là đô
Là đô rê
Mi mi mi mi fa mi rê rê đô
Sòl Là đô đô , Sòl Là đô đô 
Là đô rê , đô Sì đô

Mi rê đô đô  đô rê mi sol
La si Đố Đố Đố la mi sol
La si Đố Đố Đố la mi sol
Mi rê đô  đô Là mi rê
Mi rê đô đô đô rê mi sol

La si Đố Đố Đố la mi sol
La si Đố Đố Đố la mi sol
Mi rê đô đô Là mi rê
Đô Sì đô  ....

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)