Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Hero - Enrique Iglesias (Diatonic - Tremolo)

Soạn Tabs - Phan Ngọc Quý


Tabs: Tremolo 
Would you dance, If I asked you to dance?
8 8 8, 8 8 8 6 7 7
Would you run, And never look back?
6 8 9, 9 9 8 7 6
Would you cry, If you saw me crying?
8 8 8, 8 8 6 7 6 7
And would you save my soul, tonight?
6 8 9, 8 6 7 7

Would you tremble, If I touched your lips?
8 8 8 8, 8 8 6 7 7
Would you laugh? Oh please tell me this.
9 9 9, 9 9 8 7 6
Now would you die , For the one you loved?
7 7 10 8, 7 7 7 10 8
Hold me in your arms, tonight.
6 8 9, 8 6 7 7

[Chorus]
I can be your hero, baby.
8 10 10 11 11 11 10 11/ 8 10 10 11 11 11 13 14 13
I can kiss away the pain.
8 10 10 11 11 11 10 11/ 13 13 13 13 13 13 10 11
I would stand by you forever.
8 10 10 11 11 11 10 11/ 13 14 15 16 13 10 14 16
You can take my breath away.
8 10 10 8 8 9 8 9 8 7/ 8 10 10 8 8 9 8 9 8 7

Tabs: Diatonic 
 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3" -2 -2
 -3" -3 4 4 4 -3 -2 -3"
 -3 -3 -3 -3 -3 -3" -2 -3" -2
 -3" -3 4 -3 -3" -2 -2

 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3" -2 -2
 4 4 4 4 4 -3 -2 -3"
 -2 -2 -4 -3 -2 -2 -2 -4 -3
 -3" -3 4 -3 -3" -2 -2

 -3 -4 -4 5 5 5 -4 5 -3 -4 -4 5 5 5 6 -6 6
 -3 -4 -4 5 5 5 -4 5 6 6 6 6 6 6 -4 5
 -3 -4 -4 5 5 5 -4 5 6 -6 7 -7 6 -4 -6 -7
 -3 -4 -4 -3 -3 4 -3 4 -3 -2 -3 -4 -4 -3 -3 4 -3 4 -3 -2

Video Harmonica:

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Là Sòl Sòl
 Là Sì Đô Đô Đô Sì Sòl Là
 Sì Sì Sì Sì Sì Là Sòl Là Sòl
 Là Sì Đô Sì Là Sòl Sòl

 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Là Sòl Sòl
 Đô Đô Đô Đô Đô Sì Sòl Là
 Sòl Sòl Rê Sì Sòl Sòl Sòl Rê Sì
 Là Sì Đô Sì Là Sòl Sòl

 Sì Rê Rê Mi Mi Mi Rê Mi Sì Rê Rê Mi Mi Mi Sol La Sol
 Sì Rê Rê Mi Mi Mi Rê Mi Sol Sol Sol Sol Sol Sol Rê Mi
 Sì Rê Rê Mi Mi Mi Rê Mi Sol La Đố Si Sol Rê La Si
 Sì Rê Rê Sì Sì Đô Sì Đô Sì Sòl Sì Rê Rê Sì Sì Đô Sì Đô Sì Sòl

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)