Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Cầu Xin Thánh Giá (Thánh Ca)

Tabs: Tremolo 
(Cảm âm bởi: Jus.DAQ )
13 13 13 14 12 13 11 12 13
13 15 18 17, 17
Đk:
15 14 15 20 20 18 17 18  15 18 15 18 17
13 13 13 14 12 13 11 12 13
13 15 18 17, 17 18 15 18 15

15 14 14 15 15 14 13
11 13 14 11 13 15 18 17 18
20 17 18 15 18 17 15.
Tabs: Diatonic 

  6 6 6 -6 -5 6 5 -5 6
 6 7 -8 8 8
Đk
 7 -6 7 -9 -9 -8 8 -8 7 -8 7 -8 8
 6 6 6 -6 -5 6 5 -5 6
 6 7 -8 8 8 -8 7 -8 7
 7 -6 -6 7 7 -6 6
 5 6 -6 5 6 7 -8 8 -8
 -9 8 -8 7 -8 8 7

Video Music:
 
Sheet Music
Note:
 Sol Sol Sol La Fa Sol Mi Fa Sol
 Sol Đố Rế Mí Mí

 Đố La Đố Fá Fá Rế Mí Rế Đố Rế Đố Rế Mí
 Sol Sol Sol La Fa Sol Mi Fa Sol
 Sol Đố Rế Mí Mí Rế Đố Rế Đố
 Đố La La Đố Đố La Sol
 Mi Sol La Mi Sol Đố Rế Mí Rế
 Fá Mí Rế Đố Rế Mí Đố

Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)