Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Zombie - The Cranberries - Key C

Tabs: Tremolo
Verse 1
14 13 11 , 13 12 11 10 12 11 10 9 , 10 8
 6 14 13 , 11 13 12 11 10 12 11 10 9 , 10 8
 16 16 14 , 14 16 14 , 14 16 15 14 16 15
 15 16 13 11 , 15 16 13 , 15 , 18 16
 15 16 14 , 14 16 14 , 14 16 14 , 14 16 14
 15 16 13 , 11 15 16 , 13 11 15 , 18 16

 16 16 15 , 14 , 16 18 15 , 18 15 14
 14 16 13 , 14 16 13 , 14 16 16 , 16 18  16 18  16 16 16 15 , 14
 16 18 15 , 18 15 14

 14 16 13 , 14 16 13 , 14 16 16 , 16 18  16 18   14 15 15
 15 16 11 12 15 16 12 11 15 16 11 10 15 16 10 11

Verse 2
14 13 11 , 13 12 11 10 12 11 10 9 , 10 8
 6 14 13 , 11 13 12 11 10 12 11 10 9 , 10 8
 16 16 14 , 14 16 14 , 14 16 15 14 16 15
 15 16 13 11 , 15 16 13 , 15 , 18 16
 15 16 14 , 14 16 14 , 14 16 14 , 14 16 14
 15 16 13 , 11 15 16 , 13 11 15 , 18 16

 16 16 15 , 14 , 16 18 15 , 18 15 14
 14 16 13 , 14 16 13 , 14 16 16 , 16 18  16 18  16 16 16 15 , 14
 16 18 15 , 18 15 14

 14 16 13 , 14 16 13 , 14 16 16 , 16 18 16 18 16 18 14 15 14 15 14 15
 14 15 14 15 14 15 14 15 14 16 13
 11 11 10

Tabs: Diatonic
Verse 1
-6    +6  +5   +6     -5      +5 -4    -5     +5   -4  +4   -4  -3
Her mother held hands slowly  Told  her  slowly  till dawn
-3''    -6 +6     +5 +6 -5 +5 -4 -5 +5 -4 +4     -4 -3
The violence cause of silence Who are we mistaken
  -7   -7  -6 , -6  -7  -6 , -6 -7 +7 -6 -7 +7
But you see its not me its not my family
+7  -7 +6 +5     +7 -7 +6  , +7  ,     -8 -7
In your head in your head They're fighting
   +7    -7    -6   ,  -6     -7      -6 ,    -6     -7     -6 ,     -6  -7   -6
With their tanks and their bombs And their bombs and their guns
 +7  -7  +6    +5  +7   -7   +6 +5  +7  ,  -8 -7
In your head in your head  They're      crying

-7    -7   +7 ,  -6 , -7  -8 +7 , -8 +7 -6
In your head  in      your        head
-6 -7 +6 , -6 -7 +6 , -6 -7 -7 , -7 -8 -7 -8     -7    -7    -7    +7 ,  -6
Zombie   zombie    zombie    yeah yeah What's in your head    in
-7 -8 +7 , -8 +7 -6
   your       head        
      
-6 -7 +6 , -6 -7 +6 , -6 -7 -7 ,   -7 -8  -7-8    -7 -8   -6 +7 +7
 Zombie    zombie    zombie   yeah   yeah  Yeah   oh Too doo
+7 -7 +5  -5 +7 -7 -5 +5 +7 -7 +5 -4 +7 -7 -4 +5
doo doo too doo doo doo Too doo doo doo too doo doo doo doo doo

Verse2
Another mother's breakin' Heart is takin' over
When the violence causes silence We must be mistaken
Its too sane oh dear since nineteen sixteen
In your head in your head They're still fighting
With their tanks and their bombs And their bombs and their guns
In your head in your head They're still dyin'

In your head in your head
Zombie zombie zombie yeah yeah What's in your head in
your head
Zombie   zombie   zombie Yeah   yeah     yeah  Oh     oh    oh   oh
-6 -7 +6  -6 -7 +6  -6 -7 -7  -7 -8   -7 -8    -7 -8  -6 +7   -6 +7   -6 +7
-6 +7   -6 +7    -6 +7    -6 +7  -6 -7 +6
Oh oh oh yeah Oh oh oh oh Oh oh oh yeah
+5 +5 -4
La la la

Midi Harmonica:

Video Music:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)