Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Không thể chia tay với anh (Hoàn Châu Công Chúa OST) - Triệu Vy

Opensong
Soạn tabs: Fainherat Nguyễn
Tabs: Tremolo
14 14 16 14 13 11 10 11 13 13
11 9 10, 11 11 13 14
14 14 16 14 13 11 10 11 13
11 11 13 10 10, 10 11 10 9

11 13 11 13 11 13 14 16, 11
10 9 11 10, 13 10
11 13 11 13 11 13 14 15
15 15 15 14 18, 17 18

( 14 15 18 17 17, 17 20 17 18
16 15 18 18, 15 18 15 16
14 15 18 17 17, 17 20 17 18
17 18 17 18, 16 15 16 14 ) x 2
Tabs: Diatonic
  -6 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6 6
 5 4 -4 , 5 5 6 -6
 -6 -6 -7 -6 6 5 -4 5 6
 5 5 6 -4 -4 , -4 5 -4 4

 5 6 5 6 5 6 -6 -7 , 5
 -4 4 5 -4 , 6 -4
 5 6 5 6 5 6 -6 7
 7 7 7 -6 -8 , 8 -8

 (-6 7 -8 8 8 , 8 -9 8 -8
 -7 7 -8 -8 , 7 -8 7 -7
 -6 7 -8 8 8 , 8 -9 8 -8
 8 -8 8 -8 , -7 7 -7 -6 ) X2

Video Music:
Note:
 La La Si La Sol Mi Rê Mi Sol Sol
 Mi Đô Rê Mi Mi Sol La
 La La Si La Sol Mi Rê Mi Sol
 Mi Mi Sol Rê Rê Rê Mi Rê Đô

 Mi Sol Mi Sol Mi Sol La Si Mi
 Rê Đô Mi Rê Sol Rê
 Mi Sol Mi Sol Mi Sol La Đố
 Đố Đố Đố La Rế Mí Rế

 La Đố Rế Mí Mí Mí Fá Mí Rế
 Si Đố Rế Rế Đố Rế Đố Si
 La Đố Rế Mí Mí Mí Fá Mí Rế
 Mí Rế Mí Rế Si Đố Si La Rề

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)