Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Fool Again - Westlife


Tabs: Diatonic 
 +5 +4 ,  +5 -4 , +4 -4 +5
Baby     I know the story
+5  +6  +5   -4  +4 , +4 +4 +4 -3'' +4 +4 -3'' +4 -2
I've seen the picture it's written all over your face
+5 +4 ,  -4 +4  -4 +5
Tell me what's the secret
+5 +6 +5 -4 +4 , -3'' +4 +4 -4  +5 -4 +4
That you've been hiding who's gonna take my place

+4 -5 , -5 -5 -5 +5 +4
I should've seen it coming I
+4 +4 , -3'' +4 +4 -4
should've read the signs
+4 -3 -3'' , +5
Anyway
-2 -4 , +5 , -4 ,+4
I guess it's over

+6 , +7 +7 , +7 -8 ,   -7 -7 -7 +7
Can't believe that    I'm the fool again
+7 -7 -6 +6 -5 ,  +5 -5 +6
I thought this love would never end

 -8  , -7 -7 , -7 +7
How was I to know
+6 -8 , +8 -8 +7 , +6 , +7 +7
You never told me Can't believe
+7 -8 , -7 -7 , -7 +7
that I'm the fool again
+7 -7 -6 +6 -5 , +5 -5 +6
And I who thought you were my friend
-8 , -7 -7 , -7 +7
How was I to know
+6 -8 , +8 -8 +7
You never told me

Babyyou should've called me
When you were lonely When you needed me to be there
Sadly you never gave me
too many chances  To show you how much I care

I've shoudl've seen it coming
I should've read the signs
Anyway
I guess it's over

Can't believe that I m the fool again
I thought this love would never end
How was I to know
You never told me Can't believe
that I'm the fool again
And I who thought you were my friend
How was I to know
You never told me

+7 -7 , +6 +5 -6
If I could I would
+4 -4 , +5 +5 , -4 +4
Turn back the time

I should've seen it coming
I should've read the signs
 A nyway
I guess it's over

Can't believe that I m the fool again
I thought this love would never end
How was I to know
You never told me Can't believe
that I'm the fool again
And I who thought you were my friend
How was I to know
You never told me

Can't believe that I m the fool again
I thought this love would never end
How was I to know
You never told me Can't believe
that I'm the fool again
And I who thought you were my friend
How was I to know
You never told me

Tabs: Tremolo
 11 9 , 11 10 , 9 10 11
11 13 11 10 9 , 9 9 9 6 9 9 6 9 7
11 9 , 10 9 10 11
11 13 11 10 9 , 6 9 9 10 11 10 9

 9 12 , 12 12 12 11 9
 9 9 , 6 9 9 10
 9 8 6 , 11
 7 10 , 11 , 10 , 9

 13 , 15 15 , 15 18 , 16 16 16 15
 15 16 14 13 12 , 11 12 13

 18 , 16 16 , 16 15
 13 18 , 17 18 15 , 13 , 15 15
 15 18 , 16 16 , 16 15
 15 16 14 13 12 , 11 12 13
 18 , 16 16 , 16 15
 13 18 , 17 18 15

 15 16 , 13 11 14
If I could I would
 9 10 , 11 11 , 10 9
+4 -4 , +5 +5 , -4 +4

Chú ý: ai muốn thổi hoàn thiện bài này bằng tremolo thì nhìn cấu trúc của bài theo tabs diatonic ở trên .

Video Music 
Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)