Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Đêm Trăng Tình Yêu

Tabs: Tremolo
14  , 13 14 , 18 18 , 15 15
 18 17 20 , 20 , 17 18 , 15
 12 , 12 12 , 13 14 , 13 13
 14 18 , 18 , 15 14 13 14

 18 18 , 18 18 , 17 20 , 17 17
 15 22 , 19 , 19 22 , 20
 18 17 20 , 20 20 , 22 , 17 18 17 , 20 17 , 20 18

 22 19 20 17 18 , 18 14 18 22 , 19
 19 19 20 17 18 15 , 15 14 15 19 , 20
 18 18 17 20 19 17 / 15 15 18 17 20 18
 18 18 17 20 18 19 , 20 , 17 18 17

 22 19 20 17 18 , 18 14 18 22 , 19
 19 19 20 17 18 15 , 15 14 15 18 18
 18 18 17 20 19 17 / 15 15 , 20 19 22
 18 , 22 19 20 17 15 20

Tabs: Tremolo
(Tone thấp hơn một chút )

11 , 10 11 , 14 14 , 13 13
 14 16 15 , 15 , 16 14 , 13
 9 , 9 9 , 10 11 , 10 10
 11 14 , 14 , 13 11 10 11

 14 14 , 14 14 , 16 15 , 16 16
 13 17 , 18 , 18 17 , 15
 14 16 15 , 15 15 , 17 , 16 14 16 , 15 16 , 15 14

 17 18 15 16 14 , 14 11 14 17 18
 18 18 15 16 14 13 , 13 11 13 18 15
 14 14 16 15 18 16 / 13 13 14 16 15 14
 14 14 16 15 14 18 , 15 , 16 14 16

 17 18 15 16 14 , 14 11 14 17 18
 18 18 15 16 14 13 , 13 11 13 14 14
 14 14 16 15 18 16 / 13 13 15 18 17
 14 , 17 18 15 16 13 15

Tabs: Diatonic
-6 , +6 -6 , -8 -8 , +7 +7
-8 +8 -9 , -9 , +8 -8 , +7
-5 , -5 -5 , +6 -6  , +6 +6
-6 -8 , -8 , +7 -6 +6 -6

-8 -8 , -8 -8 , +8 -9 , +8 +8
+7 -10 , +9 , +9 -10 , -9
-8 +8 -9 , -9 -9 , -10 , +8 -8 +8 , -9 +8 , -9  -8

-10 +9 -9 +8 -8 , -8 -6 -8 -10 , +9
+9 +9 -9 +8 -8 +7 , +7 -6 +7 +9 , -9
-8 -8 +8 -9 +9 +8  / +7 +7 -8 +8 -9 -8
 -8 -8 +8 -9 -8 +9 , -9 , +8 -8 +8

-10 +9 -9 +8 -8 , -8 -6 -8 -10 , +9
+9 +9 -9 +8 -8 +7 , +7 -6 +7 -8 -8
-8 -8 +8 -9 +9 +8 / +7 +7 , -9 +9 -10
 -8 , -10 +9 -9 +8 +7 -9
Tabs: Diatonic
(Tone thấp)
+5 , -4 +5 , -6 -6 , +6 +6
-6 -7 +7 , +7 , -7 -6 , +6
+4 , +4 +4 , -4 +5 , -4 -4
+5 -6 , -6 , +6 +5 -4 +5

-6 -6 , -6 -6 , -7 +7 , -7 -7
+6 +8 , -8 , -8 +8 , +7
-6 -7 +7 , +7 +7 , +8 , -7 -6 -7 , +7 -7 , +7 -6

+8 -8 +7 -7 -6 , -6 +5 -6 +8 , -8
-8 -8 +7 -7 -6 +6 , +6 +5 +6 -8 , +7
-6 -6 -7 +7 -8 -7 / +6 +6 -6 -7 +7 -6
-6 -6 -7 +7 -6  -8 , +7 , -7 -6 -7

+8 -8 +7 -7 -6 , -6 +5 -6 +8 , -8
-8 -8 +7 -7 -6 +6 , +6 +5 +6 -6 -6
-6 -6 -7 +7 -8 -7 / +6 +6 , +7 -8 +8
-6 , +8 -8 +7 -7 +6 +7
Video Music:
Note: Cao
 
La Sol La Rế Rế Đố Đố
 Rế Mí Fá Fá Mí Rế Đố
 Fa Fa Fa Sol La Sol Sol
 La Rế Rế Đố La Sol La

 Rế Rế Rế Rế Mí Fá Mí Mí
 Đố Lá Sól Sól Lá Fá
 Rế Mí Fá Fá Fá Lá Mí Rế Mí Fá Mí Fá Rế

 Lá Sól Fá Mí Rế Rế La Rế Lá Sól
 Sól Sól Fá Mí Rế Đố Đố La Đố Sól Fá
 Rế Rế Mí Fá Sól Mí Đố Đố Rế Mí Fá Rế
 Rế Rế Mí Fá Rế Sól Fá Mí Rế Mí

 Lá Sól Fá Mí Rế Rế La Rế Lá Sól
 Sól Sól Fá Mí Rế Đố Đố La Đố Rế Rế
 Rế Rế Mí Fá Sól Mí Đố Đố Fá Sól Lá
 Rế Lá Sól Fá Mí Đố Fá

Note: Thấp hơn một chút
 Mi Rê Mi La La Sol Sol
 La Si Đố Đố Si La Sol
 Đô Đô Đô Rê Mi Rê Rê
 Mi La La Sol Mi Rê Mi

 La La La La Si Đố Si Si
 Sol Mí Rế Rế Mí Đố
 La Si Đố Đố Đố Mí Si La Si Đố Si Đố La

 Mí Rế Đố Si La La Mi La Mí Rế
 Rế Rế Đố Si La Sol Sol Mi Sol Rế Đố
 La La Si Đố Rế Si Sol Sol La Si Đố La
 La La Si Đố La Rế Đố Si La Si

 Mí Rế Đố Si La La Mi La Mí Rế
 Rế Rế Đố Si La Sol Sol Mi Sol La La
 La La Si Đố Rế Si Sol Sol Đố Rế Mí
 La Mí Rế Đố Si Sol Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)