Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Em Ơi Hà Nội Phố - Bằng Kiều

Artist: Phú Quang
Tabs: Tremolo 
11 11 6 6 12
11 9 10 8 8 10
9 8 9 6 10 11
14 11 15 14 14 16 14 10
10 11 8 9 10 8 9 6

11 9 11 11 9 9 11 9 11
12 10 12 12 13 10 12 10 12
11 14 14 16 14 16

14 16 14 16 15
15 16 14 16 16 14 11
16 15 14 14 11 11 18 15 16
15 14 17 15 15 20 18 17
16 16 18 17 15 15
12 12 10 11
11 11 15 16 16 14 16 15
18 17 16 11 18 16 16 15 14

15 14 17 15 20 19 20 17
16 16 18 17 15 15
12 12 10 11
11 11 15 16 16 14 16 15
16 16 18 16 16 15 14 

Tabs: Diatonic 
 5 5 -3" -3" -5
 5 4 -4 -3 -3 -4
 4 -3 4 -3" -4 5
 -6 5 7 -6 -6 -7 -6 -4
 -4 5 -3 4 -4 -3 4 -3"

 5 4 5 5 4 4 5 4 5
 -5 -4 -5 -5 6 -4 -5 -4 -5
 5 -6 -6 -7 -6 -7

 -6 -7 -6 -7 7
 7 -7 -6 -7 -7 -6 5
 -7 7 -6 -6 5 5 -8 7 -7
 7 -6 8 7 7 -9 -8 8
 -7 -7 -8 8 7 7
 -5 -5 -4 5
 5 5 7 -7 -7 -6 -7 7
 -8 8 -7 5 -8 -7 -7 7 -6

 7 -6 8 7 -9 9 -9 8
 -7 -7 -8 8 7 7
 -5 -5 -4 5
 5 5 7 -7 -7 -6 -7 7
 -7 -7 -8 -7 -7 7 -6

Video Harmonica:

Video Music :

Sheet Music
Note:
  Mi Mi Là Là Fa
 Mi Đô Rê Sì Sì Rê
 Đô Sì Đô Là Rê Mi
 La Mi Đố La La Si La Rê
 Rê Mi Sì Đô Rê Sì Đô Là

 Mi Đô Mi Mi Đô Đô Mi Đô Mi
 Fa Rê Fa Fa Sol Rê Fa Rê Fa
 Mi La La Si La Si

 La Si La Si Đố
 Đố Si La Si Si La Mi
 Si Đố La La Mi Mi Rế Đố Si
 Đố La Mí Đố Đố Fá Rế Mí
 Si Si Rế Mí Đố Đố
 Fa Fa Rê Mi
 Mi Mi Đố Si Si La Si Đố
 Rế Mí Si Mi Rế Si Si Đố La

 Đố La Mí Đố Fá Sól Fá Mí
 Si Si Rế Mí Đố Đố
 Fa Fa Rê Mi
 Mi Mi Đố Si Si La Si Đố
 Si Si Rế Si Si Đố La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)