Tabs Mới Nhất

Sorry Seems To Be The Hardest Word (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  18 18 18 18 18 18
 15 16 18 16 18
 15 15 15 15 16 15
 16 17 16 16
 18 18 18 18
 16 18 16 18 15
 15 15 16 15 15 16
 16 15 16 16
 18 18 18 18
 16 18 16 18 15
 15 15 15 15 16 18 15 15 15
 18 18 18 22 19 18 16 18 15
 15 15 15 16 18 16 15 16 16
 17 20 18 18 17
 19 22 21 22 22 19 18 15
 17 17 20 17
 18 15 16 14 16
 17 17 18 18 17
 19 22 21 22 19 17 15
 15 18 17 18 15
 13 15 18 17 18 20
 17 18 15 16
 18 18 18 18 16 18 16 18 15
 15 15 15 15 16 18 15 16 16
 18 18 18 19 20 18 16 18 15
 15 18 17 20 17 17
 19 22 21 21 22 22
 15 18 17 18 20 17 17 20 19
Tabs: Diatonic

(Harptabs)
-8    -8 -8  -8   -8 -8    
What have I  got  to do
 7  -7  -8   -7  -8
to make you love me
 7    7   7  7  -7  7   
What have I got to do
-7  8   -7   -7
to make you care
-8   -8 -8 -8  
What do I  do
-7    -8  -7     -8     7
when light-ning strikes me
 7  7  -7  7   7  -7
And I wake to find
 -7   7     -7   -7
that you're not there
-8   -8 -8 -8
What do I  do
-7  -8  -7  -8   7
to make you want me
7     7   7  7  -7 -8 7  7   7
What have I got to do to be heard?
-8  -8 -8 -10  9   -8   -7  -8 7
What do I say when it's all o-ver
7  7    7    -7 -8 -7   7   -7   -7
Sor-ry seems to be the hard-est word
 8    -9  -8   -8  8 
It's sad, it's so sad
9   -10 10  -10 -10 9 -8  7
It's a  sad sad sit-u-a-tion
8    8    -9   8    
And it's get-ting
-8    7   -7   -6  -7
more and more ad-surd
 8    8   -8  -8   8
It's sad, it's so sad
 9   -10 10 -10  9   8  7
Why cant we talk it  o-ver
7 -8      8    -8  7 
Al-ways  seems to me 
6     7  -8  8    -8 -9
that sor-ry seems to be
 8   -8 7    -7
The hardest word
-8   -8 -8 -8  -7 -8   -7  -8   7
What do I  do  to make you love me
 7    7   7  7  -7 -8 7  -7  -7
What have I got to do to be heard
-8  -8 -8 9   -9   -8  -7     -8     7
What do I do when light-ning strikes me
 7    -8  8 -9  8   8
What have I got to do!
 9   -10 10 10 -10 -10
What have I got to do!?
 7  -8   8   -8 -9  8   8  -9    9
Sor-ry seems to be the hard-est word

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)