Tabs Mới Nhất

Phương Xa - Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai - Butterfly Lovers

Nhạc Phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài
- Cảm âm -
Tabs: Tremolo
10 11 12 13 14 13 12 11 10
 10 15 18 15 13 14
 10 11 12 13 14 13 12 11 10
 10 11 12 11 10 9 10

 12 12 13 13 14 9 10
 12 12 13 14 12 10
 10 12 13 14 13 14 15 15 18 13 14

 14 20 17 18 17 18 15 14
 14 20 17 18 15 12 13 14
 10 16b 14 13 13 14 13 12 10
 12 13 14 16b 13 13 14

 14 20 17 18 17 18 15 14
 14 20 17 18 15 12 13 14
 10 16b 14 13 13 14 13 12 10
 12 13 14 16b 13 13 14

 14 12 11 10
Tabs: Diatonic

 -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 -4
 -4 7 -8 7 6 -6
 -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 -4
 -4 5 -5 5 -4 4 -4

 -5 -5 6 6 -6 4 -4
 -5 -5 6 -6 -5 -4
 -4 -5 6 -6 6 -6 7 7 -8 6 -6

 -6 -9 8 -8 8 -8 7 -6
 -6 -9 8 -8 7 -5 6 -6
 -4 -7 -6 6 6 -6 6 -5 -4
 -5 6 -6 -7 6 6 -6

 -6 -9 8 -8 8 -8 7 -6
 -6 -9 8 -8 7 -5 6 -6
 -4 -7 -6 6 6 -6 6 -5 -4
 -5 6 -6 -7 6 6 -6

 -6 -5 5 -4

Video Music:
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)