Tabs Mới Nhất

Just The Way You Are - Bruno Mars (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
13 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 13 11 13 14 11 11
 13 13 11
 13 13 11
 13 13 11 13 11 13 14 11 11
 12 11 12 11 11
 12 11 12 11 12 11 11
 13 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 11 13 13
 11 13 14 11 11
 11 13 13 11
 13 13 11
 13 11 13 11 13 11 13 14 11 11
 11 12 11 12 11 12 11 13 9 9 9 10
 11 11
 13 13 15 18 17
 13 15 18 17 18 15 18 15
 15 15 18 17 18
 20 17 15 18 15
 13 15 18 17

 13 15 18 17 18 15 15 18 15
 14 15 15 18 17 18
 20 17 15 18 15

Tabs: Diatonic
(Harptabs)
 6    6   6  5
Oh, her eye-s,
6   6  5
her e-yes,
6     5    6    6     5    6     -6   5    5
make the stars look like they're not shin-ing.
6    6  5
Her hai-r,
6    6  5
her hai-r,
6      6    5   6   5  6   -6   5   5
falls per-fect-ly with-out her try-ing.
-5    5   -5   5  5
She's so beau-ti-ful,
-5  5  -5   5  -5 5    5
and I tell her e-very-day.

6     6 6  5
Yeah, I kn-ow,
6  6  5
I kn-ow,
6    5   6   5   6   6
when I comp-li-ment her,
5     6   -6  5    5
she won't be-lieve me.
5    6   6 5
And it's s-o,
6    6 5
it's s-o,
6    5   6     5    6   5    6   -6  5  5
sad to think that she don't see what I see.
5   -5  5   -5   5   -5  5  6  4   4  4 -4
But e-very-time she asks me do I look o-kay,
5  5
I say.

6    6  7   -8   8
When I see your face,
6        7 -8   8    -8  7  -8     7
there's not a thing that I would change.
7       7   -8  8  -8
Cause you're a-ma-zing,
-9    8   7  -8   7
just the way you are.

6     7   -8   8
And when you smile,
6     7    -8     8   -8    7     7  -8   7
the whole world stops and stares for a-while.
-6     7      7   -8  8  -8
Cause girl, you're a-ma-zing,
-9    8   7  -8   7
just the way you are.

Video Harmonica

Video Music:
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)