Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Because I Love You - Shakin Stevens

Tabs: Tremolo
9 10 12 , 12 12 12 12 , 10 9 13 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 13 , 12 12 12 12 13 12 14
 13 12 10 , 14 13 , 14 14 13
 12 10 12 , 12 10 9

 14 14 13 12 ....  14 , 15 / 14 , 15
 14 13 , 10 12 10 12 12 10 9

 ( 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 12 , 12 12 12 12 12 10 9 13 14 12
 9 10 14 13 , 12 12 10 9

 9 10 13 , 12 12 12 12 13 12 14
 13 12 10 , 14 13 , 14 14 13
 12 10 12 , 12 10 9

 14 14 13 12 .... 14 , 15 / 14 , 15
 14 , 13 ) X2

Tabs: Diatonic

+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 , -4 +4 +6 +6 -6 -5
If I got down on my knees and I pleaded with you
+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 -5 -4 +4 +6 -6 -5
If I crossed a million oceans just to be with you
+4 -4 -6 +6 ,  -5 -5 -4 +4
Would you ever let me down?

+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 -5 -4 +4 +6 -6 -5
If I climbed the highest mountain just to hold you tight
+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 -5 -4 +4 +6 -6 -5
If I said that I would love you every single night
+4 -4 -6 +6 , -5 -5 -4 +4
Would you ever let me down?

+4 -4 +6 ,  -5 -5 -5 -5 +6 -5 -6
Well I'm sorry if it sounds kinda sad ,
+6 -5 -4    ,   -6 +6  ,  -6 -6 +6
it's just that     Worried ,     so worried
-5 -4 -5 , -5 -4 +4
that you let me down

Chorus:
-6 -6 +6 -5 , -6 , +7 / -6 , +7
Because I      love you    love you
-6 +6 , -4 -5 -4 -5 -5 -4 +4
Love you, so don't let me down

Verse 2
+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 -5 -4 +4 +6 -6 -5
If I swam the longest river just to call your name
+4 -4 -5 , -5 -5 -5 -5 -5 -4 +4 +6 -6 -5
If I said the way I feel for you would never change
+4 -4 -6 +6 ,     -5 -5 -4 +4
Would you ever    fool around

( +4 -4 +6 ,  -5 -5 -5 -5 +6 -5 -6
Well I'm sorry if it sounds kinda bad
+6 -5 -4    ,   -6 +6  ,  -6 -6 +6
  just that            Worried,   cuz' I'm so worried
-5 -4 -5 , -5 -4 +4
that you let me down

Chorus:
-6 -6 +6 -5 , -6 , +7 / -6 , +7
Because I      love you    love you
-6 +6
Love you        ) X2

End

Video Harmonica:

Video Music:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)