Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Bạn Tôi - Võ Thiện Thanh (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo

Bạn tôi  sáng  nhịn ăn lên giảng đường
  mi  sol la      mi     mi      
6   11   13 14   10  11 , 10    11      6
Bạn tôi  sáng   đạp xe  hai mươi cây số
mi   sol la      mi   sol   sol   sol   La
6  11    13 14   10  11 ,  13   13    13   14

Thằng đi dạy thêm    đứa   làm tiếp thị
  La    đố Si     đố    la Đố  sol   la   mi
  14    15 16    15     14 15  13   14  11
Thằng làm quán  cơm   tối    về   một gói mì tôm
Mi      mi   si Rế   si     si la  sol  mi   si  sol  la
11       11  16 18  16 , 16 14  13 , 11  16  13  14

 Tối   về  kể chuyện nhau nghe
Mi rê  đô Là           mi   mi
11 10  9  6     6         11   11
chuyện buồn vui ngày tháng     xa       nhà
mi        mi    sol   mi     la    sol la sol    mi
11        11    13   11     14   13 14 13    11

 Tối    về  giọng  Bắc   Trung  Nam
La sol mi    mi   mi Rế     si      si
14 13 11    11   11 18     16    16
chia từng điếu   thuốc      Sớt chuyện vui buồn
si     la     si    la si đô đô  si     mi       si   la
16   14    16   14 16 9 9   16    11      16 14

Miền Tây nước lớn     đứng    ngồi không yên
La    Đố    Rế      Mí Rế Mí  La      Rế   Rế   
14    15   18     17  17 18 17 14      18   18
Miền Trung   lũ    lụt          suốt đêm   không     ngủ
Mi     si      si Rế   mi          la     fa     fa mi      Đố mi la
11    16      16 18 11          14    12    12 11      15 11 14
Chúng tôi   vào    đại học        niềm vui chưa dứt
La       fa   mi rê   là   là           là     đô     mi  
 14      12  11 10  6    6            6      9  10  11
Bao  nỗi     lo   âu    Dáng  Mẹ  gầy   hơn    trước
Si   mi Rế   si   si           la    la   đô Rế   
16  11 18   16 16      17     14   14   9  18    17
Tóc  ba  thêm  sợi  bạc
    Rế  si la   mi   mi
17   18 16 14   11 11

Chiều nay tin  bão   phương   xa        lòng con chua xót
Mi     si     si  mi Rế   đố         đố        là     đố   rế   
11   16     16 11 18   15         15        14    15   18   17
Con chưa về        chưa về lòng   thắt   cơn đau
Si     la    mi          la   đô   mi    la Đố    la   la
16   14    11          14   9    11   14 15    14  14

Chiều nay tin  bão   phương   xa        lòng con chua xót
Mi     si     si  mi Rế   đô         đô       là     đô   rế   
11   16     16 11 18   9            9        6        9   18   17
Con chưa về        chưa về lòng   thắt   cơn đau
Si     la    mi          la   đô   mi    la Đố    la   la
16   14    11          14   9    11   14 15    14  14

Tabs: Diatonic
 -3” 5 6 -6 -4 5 -4 5 -3”
 -3” 5 6 -6 -4 5 6 6 6 -6

 -6 7  -7 7 -6 7 6 -6 5
 5 5 -7 -8 -7 -7 -6 6 5 -7 6 -6

 5 -4 4 -3” -3” 5 5
 5 5 6 5 -6 6 -6 6 5
 -6 6 5 5 5 -8 -7 -7
 -7 -6 -7 -6 -7 4 4 -7 5 -7 -6

 -6 7 -8 8 8 -8 8 -6 -8 -8
 5 -7 -7 -8 5 -6 -5 -5 5 7 5 -6
 -6 -5 5 -4 -3” -3” -3” 4 -4 5
 -7 5 -8 -7 -7 8 -6 -6 4 -8 8
 8 -8 -7 -6 5 5
  5 -7 -7 5 -8 7 7 -6 7 -8 8
 -7 -6 5 -6 4 5 -6 7 -6 -6


Video Music

Midi Down : update  

Chú ý : Một số chỗ ví dụ : ... suốt đêm   không     ngủ  , ở chữ ngủ có 3 note . Bạn nào thổi Diatonic thì cố gắng nhìn lên tab tremolo thổi cho đúng nhé .

Chúc các bạn thổi vui ! 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)