Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sương Trắng Miền Quê Ngoại (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
11 11 14 14 14 15 16 14
 14 15 14 13 13 14 10 11
 11 11 10 14 13 14 14 10 11 14
 16 18 17 11 14 16 16

 11 11 14 14 14 15 16 14
 14 15 14 13 13 14 10 11
 9 10 9 1 6 6 9 6 10
 10 9 10 11 11 9 11 14 14

 14 17 18 15 14
 14 12 11 14 10 11
 11 9 10 11 6

 9 13 13 11 13 11 14
 11 10 11 15 14 16 14 14 17 9 14
 14 12 11 14 10 11
 11 9 10 11 6

 9 13 13 11 13 11 14
 11 10 11 15 16 14

Tabs : Diatonic


 5 5 -6 -6 -6 7 -7 -6
 -6 7 -6 6 6 -6 -4 5
 5 5 -4 -6 6 -6 -6 -4 5 -6
 -7 -8 8 5 -6 -7 -7

 5 5 -6 -6 -6 7 -7 -6
 -6 7 -6 6 6 -6 -4 5
 4 -4 4 (-1) -3" -3" 4 -3" -4
 -4 4 -4 5 5 4 5 -6 -6

 -6 8 -8 7 -6
 -6 -5 5 -6 -4 5
 5 4 -4 5 -3"

 4 6 6 5 6 5 -6
 5 -4 5 7 -6 -7 -6 -6 8 4 -6
 -6 -5 5 -6 -4 5
 5 4 -4 5 -3"

 4 6 6 5 6 5 -6
 5 -4 5 7 -7 -6

Video Music:
Midi Down : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)