Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Set Fire To The Rain (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
  9 9 9 12 13 12
 12 12 12 11 11 11 11 11 12
 9 9 12 9 9 9 13 12 10 9 10
 12 12 12 11 11 11 9 9 9 10
 9 12 13 12 10
 12 11 11 9 9 10 10 9 6 10
 9 12 13 13 12 10
 12 12 11 11 11 12 12 10

 10 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 10
 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 10
 10 10 10 11 10
 10 11 12 11 10 12 11 11

 12 12 13 14 14 13 12 14 13 14 13
 15 12 13 12 12 15 15 13 14
 14 10 12 10 10 12
 10 10 12 10 12 10 10 12 10
 12 10 9 10 12 13
Tabs: Diatonic

 +4 +4  +4 -5   +6 -5
I  let it fall my heart
-5  -5 -5 +5   +5  +5   +5 +5    -5
And as it fell you rose to claim it
+4 +4  -5   +4  +4 +4  +6 -5 -4 +4 -4
It was dark and I - was o-ver
-5 -5  -5  +5     +5 +5   +4  +4  +4    -4
Un-til you kissed my lips and you saved me
+4 -5    +6      -5    -4
My hands they're strong
-5  +5 +5    +4   +4  -4 -4  +4 -3" -4
But my knees were far to weak
+4 -5    +6 +6   -5  -4
To stand in your arms
-5  -5  +5  +5  +5 -5   -5  -4
Without falling to your feet

-4  -4      -4 -4   +5 -4
But there's a - side to you
-4   +5 -5 +5  -4   -5 +5  -4
That  I - ne-ver knew ne-ver knew
-4  -4  -4     +5    -4
All the things you'd say
-4   +5   -5 +5  -4   -5 +5  -4
They were ne-ver true ne~ver true
-4  -4  -4    +5  -4
And the games you play
-4  +5    -5 +5   -4  -5 +5   +5
You would al-ways win al-ways win

-5  -5 +6  -6 -6 +6 -5 -6 +6  -6  +6
But I set fire             to the rain
+7      -5 +6   -5 -5 +7      +7   +6  -6
Watched it pour as I touched your face
-6  -4 -5   -4    -4 -5
Let it burn while I cry
-4    -4 -5    -4 -5    -4  -4  -5   -4
Cause I heard it screaming out your name
-5   -4 +4 -4  -5 +6
Your na-me


Video Harmonica

Video Music
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)