Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Servant of Evil (Tremolo - Diatonic)

悪ノ召使 - Servant of Evil  - Kagamine Rin and Kagamine Len

Tabs: Tremolo

16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 20 17 , 16 15 18 18 18 18 17 15
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 17 15 , 15 15 18 16 16 16 14 16 16

 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 20 17 , 16 15 18 18 18 18 17 15
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 17 15 , 18 15 16 16 16 16 16 14 16

 20 20 20 20 20 17 18 15 15 18     16 16 16 16 16 15 18
 17 17 17 17 17 18 15 16 16 18     15 15 15 15 16 18 15
 20 20 20 20 20 17 18 15 18       16 16 16 16 15 18
 18 15 16 16 16 16 16 18 15      13 14 16 16 16 16 15 14

 16 15 18 , 18 , 15 , 18 , 17 18 18 15 16 15
 16 15 18 , 18 , 15 18 18 18 17 10 10 15 16 16
 16 15 18 , 18 , 15 15 15 18 17 18 18 19 20
 15 18 17 , 17 , 20 19 19 22 24 24 24 22 22

 18 18 18 18 20 20 ,
 16 15 18 18 18 22 22 , 19 19 20 17 17 17 17 20 20
 20 17 18 18 18 18 17 15 , 15 18 16 16 16 14 16 16
 13 14 16 16 16 20 20 , 17 17 18 15 15 15 15 15 18 18

 18 15 16 , 16 15 14 , 14 , 13 13 13 12 13
 16 15 18 , 18 18 , 22 , 22 , 19 19 , 20 , 17 , 17 17 17 , 20 , 20 , 20 , 17 , 18
 18 18 , 20 , 17 , 16 , 15 , 18 , 18 18 18 17 , 15
 16 , 15 , 18 , 18 18 , 22 , 22 , 19 19 , 20 , 17 , 17 17 17 , 20 , 20 , 20 , 17 , 18
 18 18 , 17 , 15 , 18 , 15 , 16 , 16 16 16 14 16

Tabs: Diatonic
-7 7 -8 -8 -8 -10 -10 , 9 9 -9 8 8 8 8 8 -9 -9
 -9 8 -8 -8 -8 -8 -9 8 , -7 7 -8 -8 -8 -8 8 7
 -7 7 -8 -8 -8 -10 -10 , 9 9 -9 8 8 8 8 8 -9 -9
 -9 8 -8 -8 -8 8 7 , 7 7 -8 -7 -7 -7 -6 -7 -7

 -7 7 -8 -8 -8 -10 -10 , 9 9 -9 8 8 8 8 8 -9 -9
 -9 8 -8 -8 -8 -8 -9 8 , -7 7 -8 -8 -8 -8 8 7
 -7 7 -8 -8 -8 -10 -10 , 9 9 -9 8 8 8 8 -9 -9
 -9 8 -8 -8 -8 8 7 , -8 7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -7

 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8 7 7 -8      -7 -7 -7 -7 -7 7 -8
 8 8 8 8 8 -8 7 -7 -7 -8     7 7 7 7 -7 -8 7
 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8 7 -8     -7 -7 -7 -7 7 -8
 -8 7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 7      6 -6 -7 -7 -7 -7 7 -6

 -7 7 -8 , -8 , 7 , -8 , 8 -8 -8 7 -7 7
 -7 7 -8 , -8 , 7 -8 -8 -8 8 -4 -4 7 -7 -7
 -7 7 -8 , -8 , 7 7 7 -8 8 -8 -8 9 -9
 7 -8 8 , 8 , -9 9 9 -10 10' 10' 10' -10 -10

 -8 -8 -8 -8 -9 -9 ,
 -7 7 -8 -8 -8 -10 -10 , 9 9 -9 8 8 8 8 -9 -9
 -9 8 -8 -8 -8 -8 8 7 , 7 -8 -7 -7 -7 -6 -7 -7
 6 -6 -7 -7 -7 -9 -9 , 8 8 -8 7 7 7 7 7 -8 -8

 -8 7 -7 , -7 7 -6 , -6 , 6 6 6 -5 6
 -7 7 -8 , -8 -8 , -10 , -10 , 9 9 , -9 , 8 , 8 8 8 , -9 , -9 , -9 , 8 , -8
 -8 -8 , -9 , 8 , -7 , 7 , -8 , -8 -8 -8 8 , 7
 -7 , 7 , -8 , -8 -8 , -10 , -10 , 9 9 , -9 , 8 , 8 8 8 , -9 , -9 , -9 , 8 , -8
 -8 -8 , 8 , 7 , -8 , 7 , -7 , -7 -7 -7 -6 -7

Video Music:
 
Sheet Music:

 
Note :

si Đố Rế Rế Rế Lá Lá , Sól Sól Fá Mí Mí Mí Mí Mí Fá Fá
Fá Mí Rế Rế Rế Rế Fá Mí , si Đố Rế Rế Rế Rế Mí Đố  
si Đố Rế Rế Rế Lá Lá , Sól Sól Fá Mí Mí Mí Mí Mí Fá Fá 
Fá Mí Rế Rế Rế Mí Đố , Đố Đố Rế si si si la si si  

si Đố Rế Rế Rế Lá Lá , Sól Sól Fá Mí Mí Mí Mí Mí  Fá Fá
Fá Mí Rế Rế Rế Rế Fá Mí , si Đố Rế Rế Rế Rế Mí Đố   
si Đố Rế Rế Rế Lá Lá , Sól Sól Fá Mí Mí Mí Mí Fá Fá
Fá Mí Rế Rế Rế Mí Đố , Rế Đố si si si si si la si   

Fá Fá Fá Fá Fá Mí Rế Đố Đố Rế     si si si si si Đố Rế  
Mí Mí Mí Mí Mí Rế Đố si si Rế   Đố Đố Đố Đố si Rế Đố
Fá Fá Fá Fá Fá Mí Rế Đố Rế     si si si si Đố Rế 
Rế Đố si si si si si Rế Đố      sol la si si si si Đố la  

si Đố Rế , Rế , Đố , Rế ,   Mí Rế Rế Đố si Đố
si Đố Rế , Rế , Đố Rế Rế Rế Mí rê rê Đố si si   
si Đố Rế , Rế , Đố Đố Đố Rế Mí Rế Rế Sól Fá
Đố Rế Mí , Mí , Fá Sól Sól Lá Sí Sí Sí Lá Lá

Rế Rế Rế Rế Fá Fá , 
si Đố Rế Rế Rế Lá Lá , Sól Sól Fá Mí Mí Mí Mí Fá Fá
Fá Mí Rế Rế Rế Rế Mí Đố , Đố Rế si si si la si si  
sol la si si si Fá Fá , Mí Mí Rế Đố Đố Đố Đố Đố Rế Rế 

Rế Đố si , si Đố la , la , sol sol sol fa sol 
si Đố Rế , Rế Rế , Lá , Lá , Sól Sól , Fá , Mí , Mí Mí Mí , Fá , Fá , Fá , Mí , Rế ,
Rế Rế , Fá , Mí , si , Đố , Rế , Rế Rế Rế Mí , Đố     
si , Đố , Rế , Rế Rế , Lá , Lá , Sól Sól , Fá , Mí , Mí Mí Mí , Fá , Fá , Fá , Mí , Rế ,
Rế Rế , Mí , Đố , Rế , Đố , si , si si si la si  

Down Midi : update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)