Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Love Story - Taylor Swift - Key C (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo
8 9 9 , 9 , 9 8 9 , 10 9
 9 8 9 , 9
 9 9 8 9 , 10 , 9 8 9 6
 9 9 9 8 8 7 7 7 6

 8 9 , 9 , 9 9 8 9 9 10 , 9
 8 9 , 9 , 9 9 9 8 9 , 10 , 9 8 9 6
 9 8 7 7 6

 9 8 9 , 9 9 9 / 9 9 8 9 , 10
 9 9 9 8 9 9
 9 9 9 9 13 12 , 11
 10 11 10 11 10 11 11 11 , 9
 10 10 10 10 , 9 , 11 12 11

 11 11 , 9

 9 9 12 , 11 , 9 / 9 10 10 , 9 11 9 10
 9 , 10 , 11 , 10 / 9 10 10 , 9 11 9 10 , 9
 10 9 11 , 10 , 9 , 10 9 11 , 10
 9 9 10 , 11 10 11 , 11 , 10 11 11 ,  9
Tabs: Tremolo (Tone Cao)

16 15 15 15 15 16 15 18 15
15 16 15 15
15 15 16 15 18 15 16 15 14
15 15 15 16 16 13 13 13 14

16 15 15 15 15 16 15 15 18 15
16 15 15 15 15 15 16 15 18 15 16 15 14
15 16 13 13 14

15 16 15 15 15 15 15 15 16 15 18
15 15 15 16 15 15
15 15 15 15 19 20 17
18 17 18 17 18 17 17 17 15
18 18 18 18 15 17 20 17

17 17 15

15 15 20 17 15 15 18 18 15 17 15 18
15 18 17 18 15 18 18 15 17 15 18 15
18 15 17 18 15 18 15 17 18
15 15 18 17 18 17 17 18 17 17 15 
Tabs: Diatonic (Low Tone)
-3 +4 +4 , +4 , +4 -3 +4 , -4 +4
We were both young when I first saw you.
+4 -3 +4 , +4
I close my eyes.
+4 +4 -3 +4 , -4 , +4 -3 +4 -3''
And the flash-back starts. I'm stand-ing there,
+4 +4 +4 -3 -3 -2 -2 -2 -3''
on a bal-co-ny in sum-mer air.

-3 +4 , +4 , +4 +4 -3 +4 +4 -4 , +4
See the lights, see the par-ty, the ball gowns.
-3 +4 , +4 , +4 +4 +4 -3 +4 , -4 , +4 -3 +4 -3''
I  see you make your way thr-oug-h the cr-owd. You say hel-lo,
+4 -3 -2 -2 -3''
lit-tle did I know.

+4 -3 +4 , +4 +4 +4 /  +4  +4  -3 +4 , -4
That you were Romeo, you were throwing pebbles,
+4 +4 +4 -3 +4 +4
And my daddy said
+4 +4 +4 +4 +6 -5 , +5
"stay away from Juliet"-
-4 +5 -4 +5 -4 +5 +5 +5 , +4
And I was crying on the staircase
-4 -4 -4 -4 , +4 , +5 -5 +5
Begging you, "Please don't go"

+5 +5 , +4
And I said...

+4 +4 -5 , +5 , +4 / +4 -4 -4 , +4 +5 +4 -4
Romeo take me somewhere, we can be alone.
+4 , -4 , +5 , -4 / +4 -4 -4 , +4 +5 +4 -4 , +4
I'll be waiting; all there's left to do is run.
-4 +4 +5 , -4 , +4 , -4 +4 +5 , -4
You'll be the prince and I'll be the princess,
+4 +4 -4 , +5 -4 +5 , +5 , -4 +5 +5 / +4
It's a love story, baby,   just say        yes.

Tabs: Diatonic (High Tone)
-7 7 7 7 7 -7 7 -8 7
We were both young when I first saw you.
7 -7 7 , 7
I close my eyes.
7 7 -7 7 , -8 , 7 -7 7 -6
And the flash-back starts. I'm stand-ing there,
7 7 7 -7 -7 6 6 6 -6
on a bal-co-ny in sum-mer air.

-7 7 , 7 , 7 7 -7 7 7 -8 , 7
See the lights, see the par-ty, the ball gowns.
-7 7 , 7 , 7 7 7 -7 7 , -8 , 7 -7 7 -6
I  see you make your way thr-oug-h the cr-owd. You say hel-lo,
7 -7 6 6 -6
lit-tle did I know.

7 -7 7 , 7 7 7 / 7 7 -7 7 , -8
That you were Romeo, you were throwing pebbles,
7 7 7 -7 7 7
And my daddy said
7 7 7 7 9 -9 , 8
"stay away from Juliet"-
-8 8 -8 8 -8 8 8 8 , 7
And I was crying on the staircase
-8 -8 -8 -8 , 7 , 8 -9 8
Begging you, "Please don't go"

8 8 , 7
And I said...

7 7 -9 , 8 , 7 / 7 -8 -8 , 7 8 7 -8
Romeo take me somewhere, we can be alone.
7 , -8 , 8 , -8 / 7 -8 -8 , 7 8 7 -8 , 7
I'll be waiting; all there's left to do is run.
-8 7 8 , -8 , 7 , -8 7 8 , -8
You'll be the prince and I'll be the princess,
7 7 -8 , 8 -8 8 , 8 , -8 8 8 / 7
It's a love story, baby,   just say        yes.

Video Harmonica:
 

Video Music:
Tabs full : Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)