Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - I want it that way - Key C (Diatonic - Tremolo)

Tabs: Tremolo
 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 6 9 , 11 6 7
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 11 10 9 6 , 11 6 7
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 11 13 13 14

 11 13 13 14

 13 , 12 11 10 9 10 , 9 11 , 10 9
 6 , 9 , 11 , 10 , 9

 6 9 , 11 6 7
 6 9 , 11 6 10 9
 13 13 , 13 12 11 , 10 9
 9 10 , 9 11 11 , 10 9 , 9 8 6
 9 , 11 , 10 , 11 10 9

 11 13 13 14

 14 , 13 13
 13 , 12 11 10 9 8 , 9 , 8 6 6 7
 8 , 7 9 , 6 7
 6 , 9 , 11 , 11 , 11

 9 9 , 8 9 , 9 8 9 , 9 8 9
 6 8 9 , 9 8 9 , 11 6 , 9 8
 8 9 , 9 8 9 , 9 , 8 9 , 9 8 9
 8 9 , 9 8 9 , 13 13
Tabs: Diatonic


Brian
-3'' +4 , +5 -3'' -2
You are my fire
-3'' +4 , +5 -3'' -4 +4
The one desire
 -3'' +4 , +5 -3'' -2
Believe when I say
-3''  , +4 , +5 , -4 , +4
I want it that way

Nick
-3'' +4 , +5 -3'' -2
But we are two worlds
-3'' +4 , +5 -3'' -4 +4
Apart Can't reach to
+5 -4 +4 -3'' , +5 -3'' -2
your heart  When you say ,
-3'' , +4 , +5 , -4 , +4
That I want it that way

+5 +6 +6 -6
Te ll me why
+5 +6 +6 -6
Te ll me why

+6 , -5 +5 -4 +4 -4 , +4 +5 , -4 +4
I never wanna hear you say
-3'' , +4 , +5 , -4 , +4
I want it that way

AJ
-3'' +4 , +5 -3'' -2
Am I your fire
-3'' +4 , +5 -3'' -4 +4
Your one desire
( +6 +6  ,+6 -5 +5 , -4 +4
Your one desire )
+4 , -4 , +4 +5 +5 , -4 +4 , +4 -3 -3''
Yes I know it's too late
+4 , +5 , -4 , +5 -4 +4
But I want it that way

+5 +6 +6 -6
Te ll me why
-6 , +6 +6
Te ll me why

+6 , -5 +5 -4 +4 -3 ,+4 , -3 -3'' -3'' -2 / -3 , -2 +4,  -3'' -2
I never wanna hear you say
-3'' , +4 , +5 , +5 , +5
I want it that way

Kevin
+4 +4 , -3 +4 , +4 -3 +4 , +4 -3 +4
N ow I can see that we're falling apart
 -3'' -3 +4 , +4 -3 +4 , +5 -3'' , +4 -3
From the way that it used to be, yeah
 -3 +4 , +4 -3 +4 , +4 , -3 +4 , +4 -3 +4
No matter the distance  I want you to know
-3 +4 , +4 -3 +4 , +6 +6
That deep down inside of me...

You are my fire
The one desire
You are
You are, you are, you are

Don't wanna hear you say
Ain't nothin' but a heartache
Ain't nothin' but a mistake
(Don't wanna hear you say)
I never wanna hear you say
I want it that way

Tell me why
Ain't nothin' but a heartache
Tell me why
Ain't nothin but a mistake
Tell me why
I never wanna hear you say
(Don't wanna hear you say it)
I want it that way
I want it that way

Video Music
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)