Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hoài Mong - Lý Hải (Tremolo - Diatonic)

Tabs: Tremolo (Cảm âm)
9 , 9 10 , 12 13 13
12 10 12 , 12 13 , 10 9
14 15 15 15 ,  15 18 14
14 13 12 10 , 12 12 14 13 , 10 13

9 10 12 , 12 10 12
13 14 13 , 12 12 10 12
 12 13 14  , 15 14 , 15 18 , 14 15
 14 15 18 , 18 15 18 , 20 18 15 15 14 13 14 14
15 14 13 , 12 13 15 14 13

9 10 12 , 12 10 12
13 14 13 , 12 12 10 12
 12 13 14 , 15 14 , 15 18 , 14 14 18 15
 14 15 18 , 18 15 18 , 20 18 15 15 14 13 14 14
14 13 10 12 , 14 15 14 , 10 12
Tabs: Diatonic

4 , 4 -4 , -5 6 6
 -5 -4 -5 , -5 6 , -4 4
 -6 7 7 7 , 7 -8 -6
 -6 6 -5 -4 , -5 -5 -6 6 , -4 6

 4 -4 -5 , -5 -4 -5
 6 -6 6 , -5 -5 -4 -5
 -5 6 -6 , 7 -6 , 7 -8 , -6 7
 -6 7 -8 , -8 7 -8 , -9 -8 7 7 -6 6 -6 -6
 7 -6 6 , -5 6 7 -6 6

 4 -4 -5 , -5 -4 -5
 6 -6 6 , -5 -5 -4 -5
 -5 6 -6 , 7 -6 , 7 -8 , -6 -6 -8 7
 -6 7 -8 , -8 7 -8 , -9 -8 7 7 -6 6 -6 -6
 -6 6 -4 -5 , -6 7 -6 , -4 -5

Video Music:
 

Note ( Cho Harmonica, Sáo Trúc ... )
 Đô Đô Rê Fa Sol Sol
 Fa Rê Fa Fa Sol Rê Đô
 La Đố Đố Đố Đố Rế La
 La Sol Fa Rê Fa Fa La Sol Rê Sol

 Đô Rê Fa Fa Rê Fa
 Sol La Sol Fa Fa Rê Fa
 Fa Sol La Đố La Đố Rế La Đố
 La Đố Rế Rế Đố Rế Fá Rế Đố Đố La Sol La La
 Đố La Sol Fa Sol Đố La Sol

 Đô Rê Fa Fa Rê Fa
 Sol La Sol Fa Fa Rê Fa
 Fa Sol La Đố La Đố Rế La La Rế Đố
 La Đố Rế Rế Đố Rế Fá Rế Đố Đố La Sol La La
 La Sol Rê Fa La Đố La Rê Fa
Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)